Извођачке уметности

Студијски програм докторских академских студија Извођачке уметности припада пољу уметности, област музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом. Студијски програм Извођачке уметности састоји се од 17 модула:
Дириговање, Соло певање, Клавир, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута, Кларинет, Фагот, Труба, Тромбон, Харфа, Гитара, Чембало, Удараљке и Камерна музика.
Циљ докторског академског студијског програма Извођачке уметности је формирање музичке личности највишег професионалног нивоа, оспособљене да достигне највише стандарде у области извођаштва, као и способност испољавања инвентивности и оригиналности интерпретације.
Циљеви докторског академског студијског програма Извођачке уметности проистичу из сврхе за коју је програм и конципиран, те су стога усмерени ка формирању стручњака јасно препознатљиве професије који ће:
- бити компетентни за рад у музичко-педагошким установама на нивоу универзитета у ужој уметничкој области у складу са изабраним модулом;
- ауторитативно владати најстручнијим академским знањима и вештинама, и бити високо мотивисани да стечена знања примењују у разним контекстима, извођачком, образовном и опште културном;
- овладати примењеним научним методама истраживања, и користити их за аргументовано образлагање својих ставова;
- бити компетентни за сарадњу и руковођење интердисциплинарним развојним, истраживачким, уметничким и уметничко-научним тимовима.
Исходи учења су стицање практичних вештина (највиши професионални ниво уметничког изражавања, проширивање репертоара најзахтевнијим уметничким делима), теоријских знања (способност за бављење уметничко-истраживачким радом, практичним научним радом), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације, укључујући писање у академском стилу)
Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је Доктор уметности – музичка уметност.
Докторске уметничке академске студије могу уписати кандидати који су завршили: - мастер уметничке академске студије –, односно стекли 300 ЕСПБ бодова, са просечном оценом 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског / завршног испита. - дипломске уметничке студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8, 5 и оценом најмање 9 из дипломског / завршног испита.
Кандидат искључиво може да упише модул на коме је главни предмет исти као и на претходним студијама, осим за модул камерна музика који могу уписати сви осим диригената.
Детаљан поступак уписа на докторски студијски програм Извођачке уметности је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима.
Студијски програм Извођачке уметности је студијски програм Докторских академских студија, траје три године (шест семестара) и структуриран је у обиму од 180 ЕСПБ бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 12 ЕСПБ бодова, а у складу са природом предмета (временом које је потребно за његово савладавање) и оптерећењем студената. Докторским студијским програмом Извођачке уметности, предвиђена је израда уметничког пројекта са 40 ЕСПБ бодова (завршни део докторских студија), који се састоји од јавне презентације оригиналног уметничког дела, и писаног дела који представља резултат уметничког истраживања непосредно везаног за тему уметничког пројекта.
Докторским академским студијским програмом Извођачке уметности предвиђено је 25% часова активне наставе у форми предавања, а остале часове активне наставе сачињава студијски истраживачки рад, који је највише у функцији усавршавања и самоостваривања у изабраном подручју уметничког рада. У складу са стандардима за докторске студије у пољу уметности више од половине ЕСПБ бодова се односи на доктоски уметнички пројекат и предмете који су у вези са темом уметничког пројекта. Предмети на студијском програму груписани су уметничке, теоријско уметничке и друштвено хуманистичке, водећи рачуна да је највећи проценат заступљености уметничких предмета у складу са сврхом и циљем студијског програма (од 40% до 46% у зависности од изборних предмета које студент одлучи да слуша). Главни предмет и камерна музика су двосеместралани, док се већина осталих предмета изводи кроз два модула, структурираних кроз оба семестра. Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула.
Сврха докторског академског студијског програма Извођачке уметности је:
- формирање музичке личности највишег професионалног нивоа, оспособљене да достигне највише стандарде у области извођаштва, као и способност испољавања инвентивности и оригиналности интерпретације;
- оспособљавање студената за самостално бављење уметничко-истраживачким радом и остварење оригиналних уметничких пројеката који су релевантни на националном и међународном нивоу;
- развијање уметничко критичког мишљења код студената, и њихово оспособљавање да критички процењују свој рад и рад других на највишем уметничком нивоу;
- оспособљавање студената да, уз развој креативних, интелектуалних и уметничких способности, као и уз примену стечених теоријских знања, буду компетентни да детаљно образложе и презентују резултате свог уметничког истраживања.
Завршетком докторских студија кандидати стичу компетенције за самостално бављење уметничко- истраживачким радом, као и компетенције за рад у музичко-педагошким установама на нивоу универзитета у ужој уметничкој области у складу са изабраним модулом.
Основне компетенције које студенти стичу завршетком студијског програма докторских академских студија Извођачке уметности:
- за самостално бављење уметничко-истраживачким радом;
- за рад у музичко-педагошким установама на нивоу универзитета.
Завршетком студијског програма докторских академских студија Извођачке уметности студенти стичу и следеће опште компетенције:
- способност препознавања врхунских стандарда у пољу истраживања и способност за раздвајање битних од ирелевантних тема истраживања, како у теоретском, тако и у практичном, креативном контексту;
- способност постављања сопствених тема за истраживање и нових идеја;
- способност повезивања различитих поља истраживања - Способност преиспитивања стандардних идеја и конвенција;
- способност увиђања недостатака и неоствареног потенцијала појединих теза и идеја и као и проналажење стратегија за њихово отклањање;
- способност писања и држања презентација на јасан и одговарајући начин за различите циљне групе.
Предметно специфичне компетенције које студенти стичу:
- способност за дубоко и систематско разумевање музичког извођаштва;
- професионално владање вештинама на највишем нивоу у области извођаштва у зависности од изабраног модула, као и познавање релевантних истраживачких метода које доприносе даљем усавршавању;
- способност осмишљања, пројектовања, имплементације и прилагођавања процеса значајних за уметничко истраживачки рад на највишим уметничком и академском нивоу;
- способност за остваривање оригиналног доприноса кроз истраживање, који проширује дотадашње сазнање и уметничко разумевање на националном и међународном нивоу;
- способност за критичку анализу, евалуацију и синтезу нових комплексних идеја, уметничких концепата и процеса;
- способност комуникације са широм уметничком и академском заједницом око најуже стручних тема из поља музичког извођаштва;
- способност преузимања креативне и проактивне улоге у даљем унапређењу уметности.
Сви предмети осим главног предмета, студијског истраживачког рада и камерне музике, су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему једном боду одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним модулима. Сваки семестар доноси студенту по 30 ЕСПБ бодова. Комплетан докторски студијски програм Извођачке уметности доноси студенту 180 ЕСПБ бодова.
Настава на студијском програму Извођачке уметности се изводи на следећим групама предмета:
1) Уметнички (око 46%, у зависности од модула);
2) Теоријско уметнички (око 41%, у зависности од модула);
3) Друштвено хуманистички (око 13%, у зависности од модула).
Настава се по организацији базира на сва три типа извођења наставе. Индивидуална наставе се одржава на главном предмету (осим на модулу камерна музика), а групна и колективна наставе је заступљена на свим осталим предметима. Изборни предмети на студијском програму Извођачке уметности су заступљени са око 50%.
Докторски студијски програм Извођачке уметности подразумева и израду докторског уметничког пројекта, који студент самостално припрема уз консултације са ментором. Докторски уметнички пројекат се састоји од јавне презентације оригиналног уметничког дела, и писаног рада који представља резултат уметничког истраживања непосредно везаног за тему уметничког пројекта. Поступак пријаве, израде и одбране докторског уметничког пројекта одређен је општим актом Универзитета и Правилником о студирању Факултета музичке уметности. Број бодова за докторски уметнички пројекат улази у укупан број бодова потребних за завршетак докторских академских студија.