Композиција

Студијски програм Композиција на докторским академским студијама конципиран је на начин који обезбеђује остваривање дефинисаних циљева овог студијског програма. После завршених основних и мастер академских студија из композиције, докторске академске студије заокружују и завршавају образовни процес у овој области. Оне омогућавају како проширење већ стечених тако и стицање нових знања неопходних за постизање највиших домета у професионалном бављењу композиторским радом. Студијски програм Композиција на докторским академским студијама траје три године (шест семестара), остварује се укупно 180 ЕСПБ и поред главног предмета (Композиција) садржи обавезне и изборне теоријско-уметничке, стручне и друштвено-хуманистичке предмете. Сви предмети имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду приближно одговара 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност предмета одређена је у складу са природом предмета и оптерећењем студента.
Одбраном докторског уметничког пријекта кандидат стиче стручни назив Доктор уметности – музичка уметност.
Курикулум докторских академских студија Композиција формиран је тако да задовољи утврђене циљеве, обезбеди остваривање његове сврхе и омогући стицање предвиђених компетенција свршених студената. Укупно 180 ЕСПБ на овим студијама распоређени су по предметима на следећи начин: 32 ЕСПБ односе се на главни предмет Композиција 1 и Композиција 2, а 23 ЕСПБ на Студијски истраживачки рад 1 и 2. Предмети Примењена музика 1,2, Електронска музика 1,2 (алтернативно Оркестрација 1,2 и Оркестрација 3,4) и Анализа савремене музике 1,2 заступљени су са по 10 ЕСПБ годишње. Друштвено хуманистички предмети Методе уметничког истраживачког рада 1,2 и Естетика, поетика и стилистика савремене музике 1,2 (алтернативно Анализа савремене музике 3 и 4), који омогућују студенту дубље теоријско разумевање савременог стваралаштва, заступљени су са по 10 ЕСПБ годишње. На предмету Техника писања научног и теоријског рада остварује 5 ЕСПБ. Студијски програм Композиција завршава се одбраном Докторског уметничког пројекта чија је вредност 40 ЕСПБ уз 20 ЕСПБ, које кандидат остварује кроз Студијски истраживачки рад везан за израду докторског уметничког пројекта.
Овај студијски програм конципиран је тако да омогући најпотпунији увид у савремену композиторску праксу. Предмети као што су Електронска музика, Примењена музика, Анализа савремене музике, Техника писања научног и теоријског рада, Методе уметничко истраживачког рада, као и други изборни предмети својим садржајем омогућују стицање нових знања која нису била обухваћена претходним нивоима студија.
Студент највећи део студија планира кроз изборне курсеве, чиме се остварује сврха програма, односно индивидуално усмеравање студента у складу са одабраном облашћу истраживања и самим докторским уметничким пројектом. Студијски програм служи развоју музичког стваралаштва и културе у целини, и у потпуном је складу са мисијом и циљевима Факултета музичке уметности.
Циљ студијског програма Композиција на докторским академским студијама је оспособљавање студената за композиторско стваралаштво на највишем нивоу у области камерне, симфонијске, концертантне, вокално-инструменталне, електро-акустичке и сценске музике. Овај студијски програм осмишљен је са циљем постизања врхунских компетенција у разумевању, примени, критичком промишљању и еволуцији различитих композиционих техника унутар савремених естетичких и поетичких уметничких концепата, те у креирању нових поетичких концепата уз развој високог степена уметничке индивидуалности и изражајности.
Циљ овог студијског програма је и оспособљавање студента за креативну примену стечених знања и вештина у педагошком раду на универзитетском нивоу.
Завршетком докторских студија композиције студент је оспособљен за самостално бављење стваралачким композиторским радом на највишем уметничком и професионалном нивоу. Такође, студент је стекао и компетенције за бављење уметничко-истраживачким и педагошким радом у педагошким установама на универзитетском нивоу. На основу стеченог знања у стању је да осмисли и реализује своје уметничке пројекте и одговори свим захтевима и потребама за компоновањем у различитим медијима. Упознат је са савременом композиторском праксом и свим релевантним постигнућима на том пољу. Упознат је са најновијим достигнућима савремених технологија у оквиру области у којој делује и у стању је да се њима користи у своме раду.
Сем наведених, студент стиче и следеће опште способности:
- способност прикупљања, анализе и синтезе информација;
- способност праћења нових идеја и стваралачке праксе као и способност њиховог критичког развијања;
- способност за креативни приступ проблемима, флексибилност и прилагођавање новим и промењеним околностима у раду;
- способност комуникације у сарадњи на заједничким пројектима и активностима
- способност јавног представљања свог рада;
- способност стваралачке примене различитих стилова и техника оркестрације;
- способност примене аналитичких техника и пракси.
Студент стиче и следеће предметно-специфичне способности:
- способност уметничког изражавања уз самостално осмишљавање и реализацију сопственог уметничког концепта.
Докторске академске студије композиције могу уписати лица која су остварила 300 ЕСПБ на основним академским и мастер академским студијама композиције у трајању од укупно пет година, са најмањом просечном оценом осам и по (8.5), најмањом оценом девет (9) на дипломском испиту из предмета Композиција, и која положе пријемни испит.
Изузетно, лицима која не испуњавају услове за упис на докторске уметничке студије, а који се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из дипломског / завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита. Садржај пријемног испита дефинисан је Правилником о пријемним испитима и рангирању на испитима Факултета.
Докторски уметнички пројект је вредно оригинално дело (односно, оригинална интерпретација уметничког дела код извођачких уметности) високог квалитета. Докторски уметнички пројекат заједно са писаним делом докторског уметничког пројекта представља допринос знању и разумевању у оквиру поља уметничког истраживања. Дело треба да покаже кандидатово високо владање одговарајућом уметничком техником (техникама) и мора бити вредно јавног извођања (излагања, објављивања). Концепција дела, метод рада и стваралачки процес морају бити документовани у трајној репродуктивној форми, партитуре и аудио снимак, односно звучни приказ пројекта на начин који је разумљив стручњацима у одговарајућој уметничкој области. Писмени рад мора потврдити кандидатову способност коришћења разумевање одговарајућих истраживачких метода и дати тумачење докторског уметничког пројекта у теоријском, историјском и критичком контексту.