Науке о музичкој уметности

Студијски програм докторских академских студија Науке о музичкој уметности припада пољу друштвено- хуманистичких наука, област наука о уметностима и осмишљене су са циљем заокруживања образовног процеса постојећих студијских програма на основним и мастер академским студијама са којима представљају усклађену целину. Овај студијски програм квалификује студенте за системско разумевање дисциплинарних области у оквиру наука о музичкој уметности, обезбеђујући им савладавање истраживачких метода како би у академском и професионалном окружењу били способни за критичку анализу, процену и синтезу нових идеја и сазнања и тиме промовисали друштвени и културни напредак.
Студијски програм Науке о музичкој уметности састоји се од 4 модула: Музикологија, Етномузикологија, Музичка педагогија и Mузичка теорија.
Докторске академске студије студијског програма Науке о музичкој уметности трају шест семестара и имају 180 ЕСП бодова уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ на основним и мастер академским студијама.
Одбраном докторске дисертације кандидати, у зависности од уже научне области, стичу научни назив: Доктор наука – науке о уметностима.
Услови за упис на докторске академске студије студијског програма Науке о музичкој уметности су:
- мастер академске научне студије, односно стекли најмање 300 ЕСП бодова, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из завршног рада мастер академских студија;
- дипломске уметничке студије по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са просечном оценом најмање 8,5;
- магистарске уметничке студије;
- магистарске научне студије – упис у трећу годину докторских академских студија у складу са чланом 128 Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 76/05 , 100/07 - др. пропис, 97/08 , 44/10 , 93/12 , 89/13 , 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15, 87/16“);
- положен квалификациони испит према општим условима.

Изузетно, лицима која не испуњавају услове за упис на научне докторске студије које се односе на наведену просечну оцену најмање 8,50 (осам и по) и оцену најмање 9 (девет) из завршног рада мастер академских студија а у периоду од пет година непосредно пре пријављивања на конкурс за упис на студије објавила су:
- научну или теоријску монографску књигу, или
- монографски каталог, или
- најмање пет научних студија и расправа,
омогућиће се полагање пријемног испита.
Образложену одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси испитна комисија најкасније 48 сати пре одржавања пријемног испита.

Сврха студијског програма докторских академских студија Науке о музичкој уметности:
образовање научних кадрова оспособљених за реализацију оригиналних и научно релевантних истраживања и закључивања из области Науке о музичкој уметности;
развој научне и критичке мисли које доприносе општем развоју друштва.
Циљеви студијског програма докторских академских студија Науке о музичкој уметности су:
- постизање високих научних и академских способности и вештина за бављење теоретским, истраживачким и практичним радом, у складу са развојем савремених теоријских и истраживачких знања у свету;
- oспособљеност за самостално извођење, праћење и критичко процењивање научних истраживања;
- развој креативних способности;
- развој аналитичког, критичког и аутономног мишљења;
- овладавање практичним вештинама потребним за развој каријере;
- развој способности тимског рада;
- развој научних и педагошких способности у складу са културним потребама и друштвеном перспективом;
- укључивање у домаће и међународне истраживачке и педагошке пројекте;
- oспособљеност за комуникацију на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата;
- oспособљеност за коришћење савремене технологије у развоју знања у области науке о музичкој уметности. Компетенције доктора наука о музичкој уметности обухватају:
темељно познавање и разумевање науке о музичкој уметности у зависности од уписаног модула;
- способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака;
- повезивање знања из сродних научних области и њихова примена;
- разумевање науке о музичкој уметности на глобалном плану и у глобалној перспективи уз уважавање националних специфичности у науци култури и уметности;
- поштовање принципа етичког кодекса добре научне праксе;
- способност за критичку анализу, евалуацију и синтезу нових и комплексних идеја.

У оквиру модула Музикологија, студент стиче специфичне компетенције помоћу којих, осим темељног познавања и разумевања музичких и музиколошких феномена, као и способности решавања сложених контекстуалних музиколошких питања путем коришћења научних метода и поступака, уме да повезује и примењује знања из различитих научних области на интердисциплинаран начин. Компетенције које студент стиче, односе се на:
- способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака;
- способност избора нових метода;
- контекстуално и интердисциплинарно повезивање знања из различитих научних дисциплина и њихова примена;
- компетенција преношења музиколошких знања у примарном, секундарном и терцијарном систему едукације;
- способност за научну критичку анализу, (само)евалуацију и синтезу нових научних увида и комплексних проблема и идеја;
- информациона компетенција;
- социјална компетенција;
- разумевање музике и музикологије на глобалном плану и у глобалној перспективи уз уважавање специфичности националне музике и музикологије, уметности и науке уопште, као и културе;
- допринос развоју музикологије и науке уопште;
- поштовање принципа етичког кодекса научне праксе;
- препознавање ресурса у локалном окружењу;
- способност научног повезивања у домену музиколошких компетенција на међународном плану.

У оквиру модула Етномузикологија, студент стиче специфичне компетенције помоћу којих, осим темељног познавања и разумевања музичких и етномузиколошких феномена, као и способности решавања сложених контекстуалних етномузиколошких питања путем коришћења научних метода и поступака, уме да повезује и примењује знања из различитих научних области на интердисциплинаран начин. Компетенције које студент стиче, односе се на:
- способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака;
- способност избора нових метода;
- контекстуално и интердисциплинарно повезивање знања из различитих научних дисциплина и њихова примена;
- компетенција преношења практичних и теоретских етномузиколошких знања у примарном, секундарном и терцијарном систему едукације;
- способност за научну критичку анализу, (само)евалуацију и синтезу нових научних увида и комплексних проблема и идеја;
- информациона компетенција;
- социјална компетенција;
- разумевање музике и етномузик
ологије на глобалном плану и у глобалној перспективи уз уважавање специфичности националне музике и етномузикологије, уметности и науке уопште, као и културе;
- допринос развоју етномузикологије и науке уопште;
- поштовање принципа етичког кодекса научне праксе;
- препознавање ресурса у локалном окружењу;
- способност научног повезивања у домену етномузиколошких компетенција на међународном плану.

У оквиру модула Музичка педагогија студент стиче предметно-специфичне компетенције помоћу којих, осим темељног познавања музичко-педагошке науке и способности решавања методичких изазова путем коришћења научних метода и поступака, уме да повезује и примењује знања из различитих научних области. Компетенције које студенти стичу односе се на:
- способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака;
- способност избора нових метода;
- способност аутоевалуације;
- мултидисциплинарно повезивање знања из сродних научних области и њихова примена;
- информациона компетенција;
- социјална компетенција;
- разумевање музичке педагогије на глобалном плану и у глобалној перспективи уз уважавање специфичности националне музичке педагогије, културе и уметности;
- поштовање принципа етичког кодекса добре научне праксе;
- допринос развоју науке;
- препознавање ресурса у локалном окружењу
У оквиру модула Музичка теорија студент стиче специфичне компетенције које се односе на:
- способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака;
- способност избора нових метода;
- мултидисциплинарно повезивање знања из сродних научних области и њихова примена;
- информациона компетенција;
- допринос развоју науке
Курикулум докторских академских студија Науке о музичкој уметности формиран је тако да задовољи постављене циљеве студијског програма. Заступљени обавезни и изборни предмети су једносеместрални или двосеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета и семестар студија, број ЕСП бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Курикулумом студијског програма је предвиђена израда докторске дисертације. Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минимални број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70. Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита.
Предлог истраживачког пројекта и докторска дисертација треба да обухвати следеће елементе: образложење и нацрт пројекта. Образложење треба да садржи: релевантност теме, статус истраживања и сазнања у референтној области, очекивани научни (теоријски, методолошки) и практични допринос резултата планираног истраживачког пројекта. Нацрт пројекта треба да садржи:
- предмет и циљ рада;
- основне хипотезе од којих се полази;
- методологију истраживања;
- оригиналне научне доприносе;
- очекиване резултате истраживања;
- списак литературе.