Дувачки инструменти

На Факултету Музичке Уметности, Одсек за дувачке инструменте је један од инструменталних одсека. На Катедри за дувачке инструменте на настави главног предмета ради: 3 редовна професора, 2 ванредна професора, 3 доцената, 4 уметничка сарадника (клавирски сарадници) и 1 наставник. На студијском програму Дувачки инструменти значајна пажња се посвећује не само развоју уметничких способности и уметничком сазревању, већ и освајању других знања из области теорије музике, хуманистичких дисциплина и страних језика. Циљеви студијског програма Дувачки инструменти, основне академске студије су: формирање музичке личности флаутисте/обоисте/кларинетисте/фаготисте/хорнисте/трубача/тромбонисте/тубисте високог професионалног нивоа и припрема кандидата за педагошки рад у музичким и општеобразовним школама. Студенти стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Исходи учења су стицање практичних вештина (вештине уметничког изражавања, свирања у ансамблима, вежбања и одржавања проба, јавног извођења, импровизације, читања партитура, репертоарске вештине као и вештине осмишљавања и извођења наставе), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике и теорије уметности), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).
Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је дипломирани музички уметник, а у додатку дипломи се прецизира – флаутиста, обоиста, кларинетиста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста или тубиста.

Услови за упис студијског програма су:
1. завршена средња музичка школа или, уколико кандидат нема завршену средњу музичку школу, положени допунски испити
2. положен испит за проверу склоности и способности

Детаљан поступак уписа на студијски програм Дувачки инструменти је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о полагању пријемног испита.
Студијски програм Дудачки инструменти је студијски програм Основних академских студија, траје четири године (осам семестара) и структуриран је у обиму од 240 ЕСП бодова, а састоји се из 7 модула: флаута, обоа, кларинет, фагот, труба тромбон/туба.

Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са Европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 12 ЕСП бодова, а у складу са природом предмета (временом које је потребно за његово савладавање) и оптерећењем студената. У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет. Предмети на студијском програму груписани су у: уметничке (3 предмета -132 ЕСП бода), теоријско уметничке (7 предмета - 82 ЕСПбода) и друштвено хуманистичке (6 предмета - 26 ЕСП бодова).
Садржај предмета дефинисан је кроз надоградњу претходно остварених знања у средњим стручним школама. Предмети се изводе кроз 4 модула, структурираних кроз семестре. Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула.

Изборност предмета на студијском програму Дувачки инструменти суштински се исказује кроз два концепта, специфична за поље уметности:
  • Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента. Поступност у расту програмских захтева током семестрара омогућава постепен развој интрепретативно-техничких могућности студената.
  • Студент има могућност избора камерног састава у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима. Поред ове суштинске изборности, на студијском програму Дувачки инструменти постоји шест позиција изборних предмета који су укупно заступљени са 12 ЕСП (5%). Изборни предмет може себирати потпуно слободно из сваке од понуђених група изборних предмета. Страни језик се бира између четири понуђена. На четвртој години, студенту је омогућен избор између два предмета из друштвено-хуманистичке области (Увод у примењену естетику и Историја уметности).

Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет – Флаута /Обоа /Кларинет /Фагот /Хорна /Труба /Тромбон /Туба), групна (Камерна музика, Методика наставе флауте/обое/кларинета/фагота/хорне/трубе/тромбона/тубе) и колективна (сви остали предмети). Специфични услови студијског програма Дувачки инструменти за упис зимског семестра више године студија јесу положена оба испита главног предмета претходне године студија. Остали општи услови су дефинисани Законом о високом школству и Статутом Факултета. Избор предмета из других студијских програма на Факултету није предвиђен студијским програмом Дувачки инструменти, као ни прелазак са других студијских програма из сродних области. Прелазак са студијског програма из исте области са другог факултета је дозвољен, уз обавезно полагање контролног испита. Детаљан поступак преласка са другог факултета је дефинисан статутом Факултета

Сврха студијског програма
Сврха студијског програма Дувачки инструменти је формирање музичке личности – флаутисте, обоисте, кларинетисте, фаготисте, хорнисте, трубача, тромбонисте/тубисте високог професионалног нивоа. Студент по заврштеку студијског програмаДувачки инструменти стиче компетенције за педагошки рад у основним музичким и општеобразовним школама, као и у институцијама културе.
Поред тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену сутдија (мастер), на студијском програму Дувачки инструменти, Камерна музика, као и на интердисциплинарним студијама. Сврха студијског програма Дувачки инструменти је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факлутета музичке уметности.

Циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма Дувачки инструменти простичу из сврхе за коју је програм и конципиран, те су стога усмерени ка формирању стручњака који ће:
  • Владати општим академским знањима и вештинама подразумеваним за рад у области образовања и културе, примењивим у наставном раду у основним музичким и општеобразовним школама.
  • Практично примењивати стечене уметничке вештине и теоријска знања остварена савладавањем свих обавезних и изборних предмета.
  • Даље развијати креативне способности кроз наставак школовања и усавршвања.
Циљеви студијског програма Дувачки инструменти су у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факлутета музичке уметности.

Студенти на студијском програму Дувачки инструменти основне академске студије, стичу следеће компетенције које проистичу из специфичних предмета:
  • За самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала (предмети флаута, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон/туба, камерна музика, оркестар)
  • За педагошки и креативан рад у основним музичким и општеобразовним школама, на предметима који припадају ужој уметничкој области назначеној у додатку дипломе (флаута, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон/туба, методика наставе дувачких инструмената. Методика наставе флауте/ обое/ кларинета/ фагота/ хорне/ трубе/ тромбона/ тубе, психологија, педагогија, историја музике, историја уметности, примењена естетика)
  • За рад у институцијама културе (компетенције произилазе из целокупног студијског програма)
  • За могућност наставка школовања на другом степену (мастер) на студијском програму Дувачки инструменти, Камерна музика и Интердисциплинарне студије.

Студенти на студијском програму Дувачки инструменти основне академске студије, стичу следеће опште способности:
  • Самосталност
    - прикупљање, анализа и синтеза информација;
    - критичко развијање идеја и аргумената;
    - самомотивација
  • Психолошко разумевање
    - машта, интуиција, емоционално разумевање, способност за креативни приступ проблемима
    - размишљање и флексибилност у раду, као и прилагођавање новим и променљивим околностима
    - контрола и антиципација анксиозности и стреса у свакодневном раду и нарочито, јавном извођењу
  • Критичка свест
    - критичка самосвесност и способност конструктивне критике
  • Вештине комуникације
    - сарадња на заједничким пројектима и активностима, способност за тимски рад, договор и организацију, повезивање у разноврсним културним контекстима
    - представљање (јавно) свог рада у приступачном облику

Студенти на студијском програму Дувачки инструменти основне академске студије, стичу следеће предметно специфичне способности:
  • Практични исходи учења (засновани на вештинама)
    - Вештине из уметничке области
    - Вештине уметничког изражавања – самостално осмишљавање и реализација сопствених уметничких концепата
    - Репертоарске вештине – искуство у различитим стиловима
    - Вештине свирања у ансамблима – могућност музичке интеракције у ансамблима различитим по величини и типу
    - Вештине вежбања и одржавања проба
    - Вештине читања – способност читања партитура на нивоу који је довољан како за разумевање музике, тако и за течно читање с листа
    - Вештине слушања, креације и репродукције – препознавање музичких материјала по слуху, њихово памћење и манипулација тим материјалима
    - Вештине комуникације – могућност интелигентног разговора и писања о сопственом свирању
    - Вештине јавног извођења – савладавање бихевиоралних и комуникацијских захтева јавног извођења
    - Вештине импровизације – стварање музике на начин превазилажења нотног текста
    - Вештине из педагошке области
    - Вештина осмишљавања наставе
    - Вештина извођења наставе кроз примену стеченог знања
    - Вештина рада са децом у предшколском и основном школском образовању
  • Теоријски исходи учења (засновани на знању)
    - Знање и разумевање репертоара и музичког материјала – добро познавање главних репертоарских токова у оквиру главног предмета и делимично познавање специјализованог репертоара. - Познавање и разумевање контекста из уже стручне области
    - познавање музичке теорије
    - познавање музичких стилова извођачке традиције
    - познавање примене технологије у музици у целини као и у ужој области у којој се студенти специјализују
    - поседовање извесног степена знања о финансијским, пословним и правним аспектима професије музичара.
    - познавање међуодноса и међузависности свих горе поменутих елемената
    - Познавање и разумевање контекста из повезаних научних области
    - познавање историје музике
    - познавање основних елемената историје уметности
    - познавање основних елемената научних поставки и историјског развоја теорије уметности
    - познавање савремених принципа и метода у педагогији
    - познавање елемената психологије музике
    - Студенти треба да имају широко разумевање како се технологија примењује у области музике у целини и да буду свесни техничко-технолошког развоја унутар уже области у којој се специјализују.
    - Студенти треба да поседују известан степен знања о финансијским, пословним и правним аспектима професије музичара.
    - По завршетку студија студенти треба да буду свесни међуодноса и међузависности свих горе поменутих елемената, као и односа између теоријских и практичних сазнања.

Курикулум
Курикулум основних академских студија Дувачки инструменти, основне академске студије, формиран је тако да задовољи постављене циљеве. У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет, који се исказује као уметнички и опредељује струку. Међутим, и у настави главног предмета сједињена су уметничка, уметничко теоријска и друштвено- хуманистичка знања, а категоризација предмета извршена је према доминантној заступљености уметничке области. Споредни предмети су, сходно томе, опредељени у теоријско-уметничкој области, мада се и овде може говорити о суштински неодвојивом јединству практичних и теоријских знања. На Факултету музичке уметности, као и на другим високим музичким школама, постоји неколико група предмета: главни предмет – Флаута, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон/туба, предмети струке (Камерна музика/ Методика наставе флауте/обое/кларинета/фагота/хорне/трубе/тромбона/тубе, Оркестарске деонице, Историја музике, Солфеђо, Анализа музичког дела) и корпус друштвено-хуманистичких предмета (Психологија, Педагогија, Социологија, Историја уметности, Примењена естетика и Страни језик). Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирањаСтудијски програм Дувачки инструменти траје четири године и подељен је у осам семстара. Фонд часова активне наставе недељно на првој години је 21, на другој 20, на трећој 20 и на четвртој години 21. Активна настава се састоји од часова предавања и вежби. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему једном боду одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно реализованим семестрима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСП бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Сваки семестар доноси студенту по 30 ЕСП бодова. Комплетан студијски програм Дувачки инструменти, основне академске студије доноси студенту 240 ЕСП бодова.

Настава на студијском програму Гудачки инструменти, основне академске студије се изводи на следећим групама предмета:
1. Уметнички (132 ЕСП, 55,00%)
  - Флаута / Обоа / Кларинет / Фагот / Хорна / Труба / Тромбон / Туба, Оркестар, Камерна музика
2. Теоријско уметнички (82ЕСП, 34,17%)
  - Оркестарске деонице, Анализа музичког дела, Методика наставе флауте/ обое/ кларинета/ фагота/ хорне/ трубе/ тромбона/ тубе, Солфеђо, Снимање звука и тонска режија, Историја музике
3. Друштвено хуманистички (26 ЕСП, 10,83%)
  - Страни језик (изборни), Социологија, Психологија, Педагогија, Историја уметности, Изборни предмет

Настава се по организацији базира на сва три типа извођења наставе:
1. Индивидуална
  - Флаута, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон/ Туба
2. Групна
  - Камерна музика (група до 5 студената), Методика наставе флауте/ обое/ кларинета/ фагота/ хорне/ трубе/ тромбона/ тубе ( група до 15), Солфеђо (предавања, група до 20, вежбе, група до 10), Анализа музичког дела (вежбе, група до 20)
3. Колективна
  - Оркестар (група до 300), Оркестарске деонице (предавања, група до 50, вежбе , група до 25), Анализа музичког дела (предавања, група до 40), Методика наставе дувачких инструмената (група до 25), Снимање звука и тонска режија (група до 100), Историја музике (група до 300), Социологија (група до 300), Психологија ( предавања група до 300), Педагогија ( група до 300), Историја уметности ( група до 300), Изборни предмет ( група до 300), Страни језик (група до 300). Суштинска изборност исказује се кроз слободно формирање програма главног предмета, у оквиру детаљних садржаја током сваког семестра, што омогућава поступан развој могућности и способности студента. Програмски захтеви адекватни су техничко-интерпретативном развоју свакогпојединца и одражавају уметничке и психолошке аспекте његовог рада. Студент има могућност да изабере камерни састав у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима, као и страни језик у којем може да се усредсреди на познавање језика струке. Изборни предмети на студијском програму Дувачки инструменти , основне академске студије су заступљени са 12 ЕСП (5%).

1. Страни језик
  - избор између четири страна језика (сваки курс језика је независно формиран по садржају, тако да је, током школовања, могуће похађати наставу из више страних језика)
2. изборни предмет
  - избор између два друштвено хуманистичка предмета (примењена естетика и историја уметности). Специфичност наставе на овом студијском програму је то да часове предмета Оркестар, Камерна музика и Оркестарске деонице због садржаја и природе предмета слушају студенти свих година заједно.