Џез и популарна

Структура студијског програма:
Циљ наставе џез инструмената је достизање високог професионалног извођачког нивоа, кроз техничко-интерпретативну прораду музичке литературе за џез певање, џез трубу, џез тромбон, џез бубњеве, џез клавир, џез гитару или џез контрабас и изграђивање индивидуалности личности џез музичара кроз јединство техничког и музичког елемента. Савремени приступ настави џез извођаштва одликује јединство развоја интерпретаторског умећа, културе заједничког свирања у џез ансамблима и биг бендовима и изградње педагошких знања.

Класе џез певања воде гостујући професори, истакнути уметници из иностранства господин Мајлс Грифит и госпођа Мишел Хендрикс, као и Весна Петковић, наставник.
Класу џез саксофона воде професор Ротендамског универзитета Симон Ригтер и наставник Лука Игњатовић.
Класу џез трубе воде гостујући професор Стјепко Гут, истакнути џез уметник и професор на Универзитету уметности, Академији за музику и извођачке уметности у Грацу и наставник Новак Мијовић.
Класу џез клавира воде гостујући професор Бојан Зулфикарпашић, истакнути уметник и Сава Милетић, наставник.
Класу џез тромбона води Берт Берен, гостујући професор и професор на Конзерваторијуму у Ротердаму.
Класу џез бубњева воде Мирослав Карловић, редовни прфоесор и гостујући професор Алвин Квин, истакнути уметник.
Класу џез контрабаса води Патрик О Лири, гостујући професор и истакнути уметник и Милан Николић, наставник.
Класу џез гитаре води гостујући професор Хелмут Кагерер, професор на Конзерваторијуму у Нирнбергу и наставник Вања Кеврешан.

Услови за упис:
1.Завршена средња музичка школа или, уколико кандидат нема завршену музичку школу, положени допунски испити
2.Положен испит за проверу склоности и способности.

Услов за упис главног предмета зимског семестра више године студија јесу положени сви модули главних предмета претходне године студија. Стручни назив који се стиче:
  - Дипломирани музички уметник.

Услов за упис главног предмета зимског семстра више године студије јесу положена оба модула главног предмета претходне године студија.
Детаљан поступак уписа на студијски програм основних академских студија за Џез и популарну музику одређен је Статутом Факултета, као и Правилником о полагању пријемног испита. Студијски програм основних академских студија за Џез и популарну музику припада пољу уметности, област музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом. Студијски програм основних академских студија за Џез и популарну музику састоји се из 8 модула: Џез певање, Џез саксофон, Џез труба, Џез тромбон, Џез клавир, Џез бубњеви, Џез гитара, Џез контрабас.
Циљ студијског програма основних академских студија за Џез и популарну музику је формирање музичке личности високог професионалног нивоа, оспособљене за самостално обављање свих видова креативног извођачког процеса.

Студијски програм за Џез и популарну музику је студијски програм основних акадесмких студија и траје четири године (осам семестара) и структуриран је у обиму од 240 ЕСП бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента.
Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 12 ЕСП бодова, а у сјкладу са природом предмета (временом које је потребно за његово савладавање) и оптерећењем студената.
У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет.
Предмети на студијском програму груписани су у: уметничке (УМ), теоријско-уметничке (ТУ) и друштвено-хуманистичке (ДХ).
Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула.

Изборност предмета на студијском програму за Џез и популарну музику суштински се исказује кроз два концепта, специфична за поље уметности:
  - Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента.
  - Студент има могућност избора џез ансамбла у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима.

Поред ове суштинске изборности, на студијском програму за Џез и популарну музику постоји најмање по једна изборна позиција у сваком семестру.
Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет), групна (џез ансамбли, џез хармонија на клавиру) или колективна (сви остали предмети).

Сврха студијског програма:
Сврха студијског програма основних академских студија за Џез и популарну музику је достизање високог професионалног извођачког нивоа, кроз техничко интерпретативну прораду музичке литературе за џез инструменте и изграђивање индивидуалности личности извођача џез и популарне музике кроз јединство техничких и музичких елемената. Формирање музичке личности високог професионалног нивоа, оспособљеног за самостално обављање различитих видова креативног извођачког процеса (солистичког, у џез ансамблима и оркестрима /биг бендовима).
Припрема студената за педагошки рад.

Студент стиче могућност наставка школовања на другом степену (мастар академским студијама). У зависности од уписаног модула могућност за наставак школовања је следећа:
Модул џез певање – мастер академске студије џез певања;
Модул џез саксофон – мастер академске студије џез саксофона;
Модул џез труба – мастер академске студије џез трубе;
Модул џез тромбон – мастер академске студије џез тромбона;
Модул џез клавир – мастер академске студије џез клавира;
Модул џез бубњеви – мастер академске студије џез бубњева;
Модул џез гитара – мастер академске студије џез гитаре;
Модул џез контрабас – мастер академске студије џез контрабаса.

Студијски програм основних академских студија за џез и популарну музику у потпуности је у складу са основним задацима Факултета музичке уметности.

Циљеви студијског програма:
Циљеви студијског програма за џез и популарну музику проистичу из сврхе програма те су усмерени ка формирању стручњака који ће:
  - Владати општим и уско стручним академским знањима и вештинама и бити мотивисани да стечена знања примењују у различитим контекстима (извођачком, образовном и опште културном).
  - Самостално практично примењивати стечене уметничке вештине и теоријска знања остварена савладавањем свих обавезних и изборних предмета.
  - Даље развијати креативне, интелектуалне и уметничке способности кроз наставак школовања и усавршавања или кроз даљи континуирани самостални развој на њиховом индивидуалном унапређењу.
  - Бити оспособљени за рад у области образовања.

Сви циљеви студијског програма за Џез и популарну музику су потпуно у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности.

Практични исходи учења (заснивани на вештинама):
  - вештине уметничког истраживања – осмишљавање сопствених уметничких концепата,
  - репертоарске вештине – искуство у различитим стиловима,
  - вештине свирања у џез ансамблима различите величине и типа,
  - вештине слушања, креације и репродукције,
  - вештине јавног извођења,
  - вештине џез импровизације (превазилажење нотног текста).

Теоријски исходи учења (засновани на знању):
  - знање и разумевање контекста и музичке теорије,
  - познавање џез извођачких стилова.

Од студената се очекује да имају широко разумевање и свест о техничко технолошком развоју уже области у којој се специјализују.

Генерички исходи:
  - самосталност,
  - развијање критичког односа према свом и туђем уметничком деловању и да конструктивно примењују критичке способности на свој рад и рад других,
  - самомотивација.

Психолошко разумевање:
  - способност да се проблемима приступа креативно, способност флексибилности у раду и прилагођавања новим околностима,
  - способност контроле свих психолошких аспеката везаних за јавно извођење.

Комуникацијске вештине:
  - способност за тимски рад, договор сваке врсте и организацију,
  - подстављање свог рада у одговарајућем и прихватљивом облику.

Компетенције дипломираних студената:
Компетенције које студенти стичу по завршетку основних академских студија на студијском програму Џез и популарна музика представљају динамичну комбинацију особина, способности и ставова појединаца изражених у вршењу сложених активности у образовно-васпитном и уметничком раду.

Опште компетенције:
  - знање страног језика
  - примена знања и вештина у пракси
  - електронска писменост
  - опште знање и информисаност.

Стручне (субјективно центриране компетенције):
  - компетенције за самосталну уметничку активност, учешће у раду ансамбла, пеузимање водеће улоге у ансамблу,
  - компетенције за педагошки рад у школама у складу са додатком дипломе,
  - компетенције за наставак школовања на наредном степену студија (мастер академске студије),
  - компетенције за рад у институцијама културе,
  - компетенције за примену новијих достигнућа на пољу џез музике,
  - стицање свести о важности сталног стручног усавршавања стечених знања и вештина на свим пољима,
  - могућност организовања и извршавања комплексних задатака,
  - компетенције за иницирање заједничких пројеката, примену стечених комуникацијских вештина.

Од школске 2011/2012. године Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду носилац је ТЕМПУС пројекта Увођење интердисциплинарности у музичке студије у земљама Западног Балкана у складу са европским стандардима (Introdycing interdisciplinarity in music stydies in the Western Balkans in line with European perspective – InMuSWB) <енг/>. Реформа курикулума кроз увођење програма првог степена студија Џез и популарна музика, један је од основних циљева Факултета у овом пројекту.

ТЕМПУС пројекат InMuSWB омогућиће Факултету музичке уметности и константно добру сарадњу са осталим институцијама конзорцијума пројекта, који чине:
1. високошколске установе из региона
  - Универзитет у Новом Саду, Академија уметности,
  - Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет,
  - Универзитет у Приштини, Факултет уметности,
  - Универзитет у Сарајеву, Музичка академија,
  - Слобомир П универзитет у Бјељини, Академија уметности.
2. високошколске установе из ЕУ:
  - Краљевски музички конзерваторијум у Стокхолму
  - Литванска академија за музику и театар у Виљнусу, Факултет музичке уметности,
  - Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет, Музичка академија,
  - Јаначек академија за музику и извођачке уметности у Брну, Факултет музичке уметности.
3. неакадемске институције и организације:
  - Студентски парламент Универзитета у Сарајеву,
  - Европска асоцијација конзерваторијума музичких академија и високих музичких школа (АЕЦ),
  - Аустријска академија наука, Фоноархив
  - Радио-телевизија Србије,
  - Музичка омладина Београда,
  - Удружење композитора Србије,
  - Републички педагошки завдо Републике Српске,
  - Институт за културу Војводине.

Кроз сарадњу, гостовања и размену студената, кадра и експертиза са регионалним и европским високошколским установама у оквиру пројекта, нови студијски програм обликован је у складу са најновијим достигнућима из поља уметности и према најбољим примерима формирања структуре курикулума, док сарадња са неакадемским институцијама обезбеђује бољу повезаност Факултета са сектором и образовање кадрова чије компетенције одговарају актуелним тржишним и друштвеним потребама.

Курикулум:
Студијски програм Џез и популарна музика је студијски програм Основних академских студија, траје четири године (осам семестара) и структуриран је у обиму од 240 ЕСП бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента.

Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 12 ЕСПбодова, а у складу са природом предмета (временом које је потребно за његово савладавање) и оптерећењем студената.

У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСП бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Ускладу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет. Основним студијским програмом за Џез и популарну музику предмети су груписани у: уметничке (УМ – 50-60%), теоријско-уметничке (ТУ – 30-40%) и друштвено-хуманистичке (ДХ – око 10%). Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула.
Изборност предмета на студијском програму за Џез и популарну музику суштински се исказује кроз два конецпта, специфична за поље уметности:
  - Програмски захтеви гласвног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента.
  - Студент има могућност избора џез ансамбла у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима.

Поред ове суштинске изборности на студијском програму за Џез и популарну музику постоји најмање по једна изборна позиција у сваком семестру. Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет), групна (џез ансамбли, џез хармонија на клавиру) и колективна (остали предмети).