Гудачки инструменти

На Факултету Музичке Уметности, Студијки програм за гудачке инструменте је, међу инструменталним одсецима, један од највећих , како по броју студената тако и по броју ангажованих наставника и сарадника. На студијском програму Гудачки инструменти значајна пажња се посвећује не само развоју уметничких способности и уметничком сазревању, већ и освајању других знања из области теорије музике, хуманистичких дисциплина и страних језика. Циљеви студијског програма Гудачки инструменти, основне академске студије су: формирање музичке личности – виолинисте/виолисте/виолончелисте/контрабасисте високог професионалног нивоа и припрема кандидата за педагошки рад у музичким и општеобразовним школама. Студенти стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Исходи учења су стицање практичних вештина (вештине уметничког изражавања, свирања у ансамблима, вежбања и одржавања проба, јавног извођења, импровизације, читања партитура, репертоарске вештине као и вештине осмишљавања и извођења наставе), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике и теорије уметности), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).
Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је музички уметник, а у додатку дипломи се прецизира – виолиниста, виолиста, виолончелиста или контрабасиста.

Услови за упис студијског програма су:
1. завршена средња музичка школа или, уколико кандидат нема завршену средњу музичку школу, положени допунски испити
2. положен испит за проверу склоности и способности

Детаљан поступак уписа на студијски програм Гудачки инструменти је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о полагању пријемног испита. Студијски програм Гудачки инструменти је студијски програм Основних академских студија, траје четири године (осам семестара) и структуриран је у обиму од 240 ЕСПБ бодова, а састоји се из 4 модула: виолина, виола, виолончело, контрабас. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 12 ЕСП бодова, а у складу са природом предмета (временом које је потребно за његово савладавање) и оптерећењем студената. У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет.

Предмети на студијском програму груписани су у:
уметничке (3 предмета -132 ЕСП бода),
теоријско уметничке (7 предмета - 82 ЕСП бода) и
друштвено хуманистичке (6 предмета - 26 ЕСП бодова).

Садржај предмета дефинисан је кроз надоградњу претходно остварених знања у средњим стручним школама. Предмети се изводе кроз 4 модула, структурираних кроз семестре. Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног семестра. Изборност предмета на студијском програму Гудачки инструменти суштински се исказује кроз два концепта, специфична за поље уметности:Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента. Поступност у расту програмских захтева током семестрара омогућава постепен развој интрепретативно-техничких могућности студената.Студент има могућност избора камерног састава у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима. Поред ове суштинске изборности, на студијском програму Гудачки инструменти постоји шест позиција изборних предмета који су укупно заступљени са 12 ЕСП(5%). Изборни предмет може се бирати потпуно слободно из сваке од понуђених група изборних предмета. Страни језик се бира између четири понуђена. На четвртој години, студенту је омогућен избор између два предмета из друштвено-хуманистичке области (Увод у примењену естетику и Историја уметности).
Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет – Виолина/Виола/ Виолончело/Контрабас), групна (Камерна музика, Ансамбл контрабаса, Методика наставе виоине/ виоле/ виолончела/контарбаса, ) и колективна (сви остали предмети). Специфични услови студијског програма Гудачки инструменти за упис зимског семестра више године студија јесу положена оба испита главног предмета претходне године студија. Остали општи услови су дефинисани Законом о високом школству и Статутом Факултета.
Избор предмета из других студијских програма на Факултету није предвиђен студијским програмом Гудачки инструменти, као ни прелазак са других студијских програма из сродних области. Прелазак са студијског програма из исте области са другог факултета је дозвољен, уз обавезно полагање контролног испита. Детаљан поступак преласка са другог факултета је дефинисан статутом Факултета.

Сврха студијског програма
Сврха студијског програма Гудачки инструменти је формирање музичке личности – виолинисте, виолисте, виолончелисте одностно контрабасисте високог професионалног нивоа. Студент по заврштеку студијског програма Гудачки инструменти стиче компетенције за педагошки рад у основним музичким и општеобразовним школама, као и у институцијама културе. Поред тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену сутдија (мастер), на студијском програму Гудачки инструменти, Камерна музика, као и на интердисциплинарним студијама. Сврха студијског програма Гудачки инструменти је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факлутета музичке уметности.

Циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма Гудачки инструменти простичу из сврхе за коју је програм и конципиран, те су стога усмерени ка формирању стручњака који ће:
  • Владати општим академским знањима и вештинама подразумеваним за рад у области образовања и културе, примењивим у наставном раду у основним музичким и општеобразовним школама.
  • Практично примењивати стечене уметничке вештине и теоријска знања остварена савладавањем свих обавезних и изборних предмета.
  • Даље развијати креативне способности кроз наставак школовања и усавршвања.
Циљеви студијског програма Гудачки инструменти су у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факлутета музичке уметности.

Студенти на студијском програму Гудачки инструменти, основне академске студије, стичу следеће компетенције које проистичу из специфичних предмета:
  • За самосталну уметничку активност учешће у раду ансамбла виолина/виола/виолончело/контрабас, камерна музика/ансамбл контрабаса, оркестар)
  • За педагошки и креативан рад у основним музичким и општеобразовним школама, на предметима који припадају ужпј уметничкој области назначеној у додатку дипломе (виолина/виола/виолончело/контрабас, солфеђо, методика наставе гудачких инструмената. Методика наставе виолине/ виоле/ виолончела/ контрабаса, психологија, педагогија, историја музике, историја уметности, примењена естетика)
  • За рад у институцијама културе (компетенције произилазе из целокупног студијског програма)
  • За могућност наставка школовања на другом степену (мастер) на студијском програму Гудачки инструменти, Камерна музика и Интердисциплинарне студије.

Компетенција дипломираних студената:
Студенти на студијском програму Гудачки инструменти основне академске студије, стичу следеће опште способности:
  • Самосталност
    - прикупљање, анализа и синтеза информација;
    - критичко развијање идеја и аргумената;
    - самомотивација
  • Психолошко разумевање
    - машта, интуиција, емоционално разумевање, способност за креативни приступ проблемима
    - способност да размишљају и раде флексибилно, прилагођавајући се новим и променљивим околностима
    - способност да контролишу и колико је могуће предупреде анксиозност и стрес и њихову интеракцију
    - са психолошким захтевима везаним за јавно извођење
  • Критичка свест
    - критичка самосвесност и способност да се конструктивно примене критичке способности на рад других
  • Вештине комуникације
    - сарадња са другима на заједничким пројектима и активностима, способност за тимски рад, договор и организацију, повезивање с другим особама у разноврсним културним контекстима
    - представљање свог рада у приступачном облику

Студенти на студијском програму Гудачки инструменти основне академске студије, стичу следеће предметно специфичне способности:
- Практични исходи учења (засновани на вештинама)
- Вештине из уметничке области
- Вештине уметничког изражавања – самостално осмишљавање и реализација сопствених уметничких концепата
- Репертоарске вештине – искуство у различитим стиловима
- Вештине свирања у ансамблима – могућност музичке интеракције у ансамблима различитим по величини и типу
- Вештине вежбања и одржавања проба
- Вештине читања – способност читања партитура на нивоу који је довољан како за разумевање музике, тако и за течно читање с листа
- Вештине слушања, креације и репродукције – препознавање музичких материјала по слуху, њихово памћење и манипулација тим материјалима
- Вештине комуникације – могућност интелигентног разговора и писања о сопственом свирању
- Вештине јавног извођења – савладавање бихевиоралних и комуникацијских захтева јавног извођења
- Вештине импровизације – стварање музике на начин превазилажења нотног текста
- Вештине из педагошке области
- Вештина осмишљавања наставе
- Вештина извођења наставе кроз примену стеченог знања
- Вештина рада са децом у предшколском и основном школском образовању
- Теоријски исходи учења (засновани на знању)
- Знање и разумевање репертоара и музичког материјала – добро познавање главних репертоарских токова у оквиру главног предмета и делимично познавање специјализованог репертоара.
- Познавање и разумевање контекста из уже стручне области
- познавање музичке теорије
- познавање музичких стилова извођачке традиције
- познавање примене технологије у музици у целини као и у ужој области у којој се студенти специјализују
- поседовање извесног степена знања о финансијским, пословним и правним аспектима професије музичара.
- познавање међуодноса и међузависности свих горе поменутих елемената
- Познавање и разумевање контекста из повезаних научних области
- познавање историје музике
- познавање основних елемената историје уметности
- познавање основних елемената научних поставки и историјског развоја теорије уметности
- познавање савремених принципа и метода у педагогији
- познавање елемената психологије музике
- Студенти треба да имају широко разумевање како се технологија примењује у области музике у целини и да буду свесни техничко-технолошког развоја унутар уже области у којој се специјализују.
- Студенти треба да поседују известан степен знања о финансијским, пословним и правним аспектима професије музичара.
- По завршетку студија студенти треба да буду свесни међуодноса и међузависности свих горе поменутих елемената, као и односа између теоријских и практичних сазнања

Курикулум
Курикулум основних академских студија Гудачки инструменти, основне академске студије, формиран је тако да задовољи постављене циљеве. У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет, који се исказује као уметнички и опредељује струку. Међутим, и у настави главног предмета сједињена су уметничка, уметничко теоријска и друштвено- хуманистичка знања, а категоризација предмета извршена је према доминантној заступљености уметничке области. Споредни предмети су, сходно томе, опредељени у теоријско-уметничкој области, мада се и овде може говорити о суштински неодвојивом јединству практичних и теоријских знања. На Факултету Музичке Уметности, као и на другим високим музичким школама, постоји неколико група предмета: главни предмет – Виолина/ Виола/ Виолончело/ Контрабас, предмети струке (Камерна музика/Ансамбл контрабаса, Методика наставе гудачких инструмената, Методика наставе виолине/виоле/виолончела/контрабаса, Оркестарске деонице, Историја музике, Солфеђо, Анализа музичког дела) и корпус друштвено- хуманистичких предмета (Психологија, Педагогија, Социологија, Историја уметности, Примењена естетика и Страни језик). Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Студијски програм Гудачки инструменти траје четири године и подељен је у осам семстара. Фонд часова активне наставе недељно на првој години је 21, на другој 20, на трећој 20 и на четвртој години 21. Активна настава се састоји од часова предавања и вежби. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСП бодова при чему једном боду одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно реализованим семестрима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСП бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Сваки семестар доноси студенту по 30 ЕСП бодова. Комплетан студијски програм Гудачки инструменти, основне академске студије доноси студенту 240 ЕСП бодова.

Настава на студијском програму Гудачки инструменти, основне академске студије се изводи на следећим групама предмета:
1. Уметнички (132 ЕСП, 55,00%)
  - Виолина/ Виола/ Виолончело/ Контрабас
  - Оркестар, Камерна музика/ Ансамбл контрабаса
2. Теоријско уметнички (82ЕСП, 34,17%)
  - Оркестарске деонице, Анализа музичког дела, Методика наставе гудачких инструмената, Методика наставе виолине / виоле/ виолончела/ контрабаса, Солфеђо, Снимање звука и тонска режија, Историја музике
3. Друштвено хуманистички (26 ЕСП, 10,83%)
  - Страни језик (изборни), Социологија, Психологија, Педагогија, Историја уметности, Изборни предмет

Настава се по организацији базира на сва три типа извођења наставе:
1. Индивидуална
  - Виолина/ Виола/ Виолончело/ Контрабас
2. Групна
  - Камерна музика (група до 5 студената), Ансамбл контрабаса ( група до 4) Методика наставе виолине/ виоле/виолончела/контрабаса ( група до 15), Солфеђо (предавања, група до 20, вежбе, група до 10), Анализа музичког дела (вежбе, група до 20)
3. Колективна
  - Оркестар (група до 300), оркестарске деонице (предавања, група до 50, вежбе , група до 25), Анализа музичког дела (предавања, група до 40), Методика наставе гудачких инструмената (група до 25), Снимање звука и тонска режија (група до 100), Историја музике (група до 300), Социологија (група до 300), Психологија ( предавања група до 300), Педагогија ( група до 300), Историја уметности ( група до 300), Изборни предмет ( група до 300), Страни језик (група до 300). Суштинска изборност исказује се кроз слободно формирање програма главног предмета, у оквиру детаљних садржаја током сваког семестра, што омогућава поступан развој могућности и способности студента. Програмски захтеви адекватни су техничко-интерпретативном развоју сваког појединца и одражавају уметничке и психолошке аспекте његовог рада. Студент има могућност да изабере камерни састав у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима, као и страни језик у којем може да се усредсреди на познавање језика струке. Изборни предмети на студијском програму Гудачки инструменти , основне академске студије су заступљени са 12 ЕСП (5%).

1. Страни језик
  - избор између четири страна језика (сваки курс језика је независно формиран по садржају, тако да је, током школовања, могуће похађати наставу из више страних језика)
2. изборни предмет
  - избор између два друштвено хуманистичка предмета (Примењена естетика и Историја уметности) Специфичност наставе на овом студијском програму је то да часове предмета Оркестар, Камерна музика / Ансамбл контрабаса и Оркестарске деонице због садржаја и природе предмета слушају студенти свих година заједно.