Клавир

На Факултету музичке уметности Студијски програм клавир је, међу инструменталним одсецима, највећи, како по броју студената тако и по броју ангажованих наставника и сарадника. Предмет клавир слуша се као главни, али и обавезни споредни предмет на готово свим студијским програмима. Традиционално велико интересовање за студије клавира свакако је повезано са реалним могућностима каснијег запошљавања у основним и средњим музичким школама. Због тога се на овом студијском програму значајна пажња посвећује не само развоју уметничких способности и уметничком сазревању, већ и освајању других знања из области теорије музике, хуманистичких дисциплина и страних језика. Циљеви студијског програма Клавира су: формирање музичке личности - пијанисте високог професионалног нивоа и припрема кандидата за педагошки рад у музичким и општеобразовним школама. Студенти стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Исходи учења су стицање практичних вештина (вештине уметничког изражавања, свирања у ансамблима, вежбања и одржавања проба, јавног извођења, импровизације, читања партитура, репертоарске вештине као и вештине осмишљавања и извођења наставе), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици, основних финансијских и правних аспеката професије, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике и теорије уметности), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације). Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је дипломирани музички уметник, а у додатку дипломи се прецизира - пијаниста.

Услови за упис студијског програма су:
1. завршена средња музичка школа или, уколико кандидат нема завршену средњу музичку школу, положени допунски испити
2. положен испит за проверу склоности и способности Детаљан поступак уписа на студијски програм Клавира је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о полагању пријемног испита.

Студијски програм Клавира на Основним академским студијама, траје четири године (осам семестара) и структуриран је у обиму од 240 ЕСП бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 12 ЕСП бодова, а у складу са природом предмета (временом које је потребно за његово савладавање) и оптерећењем студената, У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет.

Предмети на студијском програму груписани су у:
уметничке (3 предмета -132 ЕСП бода),
теоријско уметничке (7 предмета - 82 ЕСП бода)
друштвено хуманистичке (6 предмета - 26 ЕСП бодова).

Садржај предмета дефинисан је кроз надоградњу претходно остварених знања у средњим стручним школама. Предмети се изводе кроз више модула, структурираних кроз семестре.
Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула.
Изборност предмета на студијском програму Клавира суштински се исказује кроз два концепта, специфична за поље уметности:
  - Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента. Поступност у расту програмских захтева током семестара омогућава постепен развој интерпретативно техничких могућности студената. - Студент има могућност избора камерног састава у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима. Поред ове суштинске изборности, на студијском програму клавира постоји шест позиција изборних предмета који су укупно заступљени са 12 ЕСП (5%). Изборни предмет може се бирати потпуно слободно из сваке од понуђених група изборних предмета. Страни језик се бира између четири понуђена. На четвртој години, студенту је омогућен избор између два предмета из друштвено- хуманистичке области (Увод у примењену естетику и Историја уметности). Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет – Клавир), групна (камерна музика и корепетиција) и колективна (сви остали предмети). Специфични услови студијског програма Клавира за упис зимског семестра више године студија јесу положена оба модула главног предмета претходне године студија. Остали општи услови су дефинисани Законом о високом школству и Статутом Факултета. Избор предмета из других студијских програма на Факултету није предвиђен студијским програмом Клавира, као ни прелазак са других студијских програма из сродних области. Прелазак са студијског програма из исте области са другог факултета је дозвољен, уз обавезно полагање контролног испита. Детаљан поступак преласка са другог факултета је дефинисан статутом Факултета

Сврха студијског програма
Сврха студијског програма Клавира је формирање музичке личности - пијанисте високог професионалног нивоа. Студент по заврштеку студијског програма клавира стиче компетенције за педагошки рад у основним музичким и општеобразовним школама, као и у институцијама културе. Поред тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену сутдија (мастер), на студијском програму клавира, камерне музике, као и на интердисциплинарним студијама. Сврха студијског програма Клавира је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности.

Циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма клавира проистичу из сврхе за коју је програм и конципиран, те су стога усмерени ка формирању стручњака који ће:
  • Владати општим академским знањима и вештинама подразумеваним за рад у области образовања и културе, примењивим у наставном раду у основним музичким и општеобразовним школама.
  • Практично примењивати стечене уметничке вештине и теоријска знања остварена савладавањем свих обавезних и изборних предмета.
  • Даље развијати креативне способности кроз наставак школовања и усавршавања.
Циљеви студијског програма клавира су у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности.

Компетенција дипломираних студената:
Студенти на студијском програму клавира стичу следеће компетенције које проистичу из специфичних предмета:
  - За самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала (предмети клавир, корепетиција, камерна музика, хор)
  - За педагошки и креативан рад у основним музичким и општеобразовним школама, на предметима који припадају ужој уметничкој области назначеној у додатку дипломе (клавир, солфеђо, методика наставе клавира, психологија, педагогија, историја музике, историја уметности, примењена естетика)
  - За рад у институцијама културе (компетенције произлазе из целокупног студијског програма)
  - За могућност наставка школовања на другом степену (мастер) на студијском програму клавира, камерне музике и интердисциплинарним студијама.

Студенти на студијском програму клавира стичу следеће опште способности:
  - Самосталност
  - прикупљање, анализа и синтеза информација;
  - критичко развијање идеја и аргумената;
  - самомотивација
  - психолошко разумевање
  - машта, интуиција, емоционално разумевање, способност за креативни приступ проблемима
  - размишљање и флексибилност у раду, као и прилагођавање новим и променљивим околностима
  - контрола и антиципација анксиозности и стреса у свакодневном раду и нарочито, јавном извођењу
  - критичка свест
  - критичка самосвесност и способност конструктивне критике
  - вештине комуникације
  - сарадња на заједничким пројектима и активностима, способност за тимски рад, договор и организацију, повезивање у разноврсним културним контекстима
  - представљање (јавно) свог рада у приступачном облику

Студенти на студијском програму клавира стичу следеће предметно специфичне способности:
  - Практични исходи учења (засновани на вештинама)
  - Вештине из уметничке области
  - Вештине уметничког изражавања – самостално осмишљавање и реализација сопствених уметничких концепата
  - Репертоарске вештине – искуство у различитим стиловима
  - Вештине свирања у ансамблима – могућност музичке интеракције у ансамблима различитим по величини и типу
  - Вештине вежбања и одржавања проба
  - Вештине читања – способност читања партитура на нивоу који је довољан како за разумевање музике, тако и за течно читање с листа
  - Вештине слушања, креације и репродукције – препознавање музичких материјала по слуху, њихово памћење и манипулација тим материјалима
  - Вештине комуникације – могућност интелигентног разговора и писања о сопственом свирању
  - Вештине јавног извођења – савладавање бихевиоралних и комуникацијских захтева јавног извођења
  - Вештине импровизације – стварање музике на начин превазилажења нотног текста
  - Вештине из педагошке области
  - Вештина осмишљавања наставе
  - Вештина извођења наставе кроз примену стеченог знања
  - Вештина рада са децом у предшколском и основном школском образовању
  - Теоријски исходи учења (засновани на знању)
  - Знање и разумевање репертоара и музичког материјала – добро познавање главних репертоарских токова у оквиру главног предмета и делимично познавање специјализованог репертоара.
  - Познавање и разумевање контекста из уже стручне области
  - познавање музичке теорије
  - познавање музичких стилова извођачке традиције
  - познавање примене технологије у музици у целини као и у ужој области у којој се студенти специјализују
  - поседовање извесног степена знања о финансијским, пословним и правним аспектима професије музичара.
  - познавање међуодноса и међузависности свих горе поменутих елемената
  - Познавање и разумевање контекста из повезаних научних области
  - познавање историје музике
  - познавање основних елемената историје уметности
  - познавање основних елемената научних поставки и историјског развоја теорије уметности
  - познавање савремених принципа и метода у педагогији
  - познавање елемената психологије музике
  - Студенти треба да имају широко разумевање како се технологија примењује у области музике у целини и да буду свесни техничко-технолошког развоја унутар уже области у којој се специјализују.
  - Студенти треба да поседују известан степен знања о финансијским, пословним и правним аспектима професије музичара.
  - По завршетку студија студенти треба да буду свесни међуодноса и међузависности свих горе поменутих елемената, као и односа између теоријских и практичних сазнања.

Курикулум
Курикулум основних академских студија Клавира формиран је тако да задовољи постављене циљеве. У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет, који се исказује као уметнички и опредељује струку. Међутим, и у настави главног предмета сједињена су уметничка, уметничко теоријска и друштвено- хуманистичка знања, а категоризација предмета извршена је према доминантној заступљености уметничке области. Споредни предмети су, сходно томе, опредељени у теоријско- уметничкој области, мада се и овде може говорити о суштински неодвојивом јединству практичних и теоријских знања. И на Факултету музичке уметности, као и на другим високим музичким школама, постоји неколико група предмета: главни предмет - клавир, предмети струке (камерна музика, корепетиција и читање с листа, историја музике, историја и теорија пијанизма, солфеђо, анализа музичког дела) и корпус друштвено-хуманистичких предмета (психологија, педагогија, социологија, историја уметности, примењена естетика и страни језик). Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Студијски програм Клавира траје четири године и подељен је у осам семестара. Фонд часова активне наставе недељно на првој години је 21, на другој 20, на трећој 20 и на четвртој години 21. Активна настава се састоји од часова предавања и вежби. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСП бодова при чему једном боду одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним модулима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСП бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Сваки семестар доноси студенту по 30 ЕСП бодова. Комплетан студијски програм Клавира доноси студенту 240 ЕСП бодова.

Настава на студијском програму Клавира се изводи на следећим групама предмета:
1. Уметнички (132 ЕСП, 55,00%)
  - Клавир, Хор, Камерна музика
2. Теоријско уметнички (82ЕСП, 34,17%)
  - Корепетиција, Анализа музичког дела, Историја и теорија пијанизма, Методика наставе клавира, Солфеђо, Снимање звука и тонска режија, Историја музике
3. Друштвено хуманистички (26 ЕСП, 10,83%)
  - Страни језик (изборни), Социологија, Психологија, Педагогија, Историја уметности, Изборни предмет

Настава се по организацији базира на сва три типа извођења наставе:
1. Индивидуална
  - Клавир
2. Групна
  - Камерна музика (група до 5 студената), Корепетиција (5), Солфеђо (предавања, група до 20, вежбе, група до 10), Анализа музичког дела (вежбе, 15),
3. Колективна
  - Хор (група до 300), Анализа музичког дела (предавања, 30), Историја и теорија пијанизма (25), Методика наставе клавира (25), Снимање звука и тонска режија (100), Историја музике (300), Социологија(300), Психологија (300), Педагогија (300), Историја уметности (300), Изборни предмет (300), Страни језик (300) Суштинска изборност исказује се кроз слободно формирање програма главног предмета, у оквиру детаљних садржаја током сваког модула, што омогућава поступан развој могућности и способности студента. Програмски захтеви адекватни су техничко-интерпретативном развоју сваког појединца и одражавају уметничке и психолошке аспекте његовог рада. Студент има могућност да изабере камерни састав у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима, као и страни језик у којем може да се усредсреди на познавање језика струке. Изборни предмети на студијском програму Клавира су заступљени са 12 ЕСП (5%).

1. Страни језик
  - избор између четири страна језика (сваки курс језика је независно формиран по садржају, тако да је, током школовања, могуће похађати наставу из више страних језика)
2. изборни предмет
  - избор између два друштвено хуманистичка предмета (примењена естетика и историја уметности).
Специфичност наставе на овом студијском програму је то да часове предмета Хор и Камерна музика, због садржаја и природе предмета слушају студенти свих година заједно.