Композиција

Циљ студија композиције је стицање основа теоријских знања и развијање практичних уметничких способности за стваралачку делатност у области музичке композиције, а кроз поступно савлађивање проблема везаних за обликотворно устројство музичке композиције, односно њој својственог вокалног, инструменталног, вокално-инструменталног и електронског медија. Образовање композитора подразумева темељно савладавање основних теоријских дисциплина, упознавање класичних и савремених метода компоновања, освајање практичних музичких знања и вештина, познавање корпуса хуманистичких дисциплина (историја музике, педагогија, психологија, социологија културе, музикологија, примењена естетика) и страних језика.

Настава главног предмета одвија се у систему класа које се сматрају најпогоднијим видом педагошког деловања за формирање самосталних уметника-стваралаца. Наставни процес не подразумева само уобичајени трансфер знања и искуства, већ високо индивидуализован, персонализован однос наставника и студента. Избор класа је слободан. Наставни план главног предмета окренут је савладавању одређених инструменталних или вокално-инструменталних медија – од солистичких захвата до великог оркестра.

Студијски програм Композиција на Основним академским студијама траје четири године (осам семестара) и структуриран је у обиму од 240 ЕСП бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 12 ЕСП бодова, а у складу са природом предмета (временом које је потребно за његово савладавање) и оптерећењем студената.
У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет. Предмети на студијском програму груписани су у: уметничке (5 предмета -134 ЕСП бода), теоријско уметничке (11 предмета - 84 ЕСП бода) и друштвено хуманистичке (4 предмета – 22 ЕСП бодова). Садржај предмета дефинисан је кроз надоградњу претходно остварених знања у средњим стручним школама. Предмети се изводе кроз више модула, структурираних кроз семестре. Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула.

На студијском програму Композиција постоји шест позиција изборних предмета који су укупно заступљени са 12 ЕСПБ (5%). Изборни предмет може се бирати потпуно слободно из сваке од понуђених група изборних предмета. Страни језик се бира између четири понуђена. На четвртој години, студенту је омогућен избор између два предмета из друштвено-хуманистичке области (Примењена естетика и науке о уметностима, Историја уметности). Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет – Композиција), групна (Оркестрација, Дириговање, Свирање партитура, Клавир - упоредни предмет, Снимање музике и тонска режија) и колективна (сви остали предмети).

Услови за упис студијског програма су:
1. завршена средња музичка школа или, уколико кандидат нема завршену средњу музичку школу, положени допунски испити
2. положен испит за проверу склоности и способности

Број студената који се уписује на студијски програм је до 4.
Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је дипломирани композитор. Услов за упис главног предмета зимског семестра више године студија јесу положена оба модула главног предмета претходне године студија.

Сврха студијског програма Композиција је стицање основа теоријских знања и развијање практичних уметничких способности за стваралачку делатност у области музичке композиције, а кроз поступно савлађивање проблема везаних за обликотворно устројство музичке композиције, односно њој својственог вокалног, инструменталног, вокално-инструменталног и факултативно-електронског медија. Поред тога, студент стиче знања и компетенције за бављење педагошким радом у музичким и општеобразовним школама, у различитим институцијама културе и у медијима, као и могућност наставка школовања на другом степену студија (мастер), на студијском програму Композиција. Сврха студијског програма Композиција је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факлутета музичке уметности.

Креативне способности и специфичне практичне дисциплине потребне за професионално бављење композицијом које се стичу кроз студијски програм Композиција јесу:
• Композиторско стваралаштво у области солистичке, вокалне, вокално-инструменталне и камерне музике
• Познавање и разумевање релевантних композиционих техника унутар различитих историјских услова и естетских концепата
• Познавање и стваралачка примена техника оркестрације
• Познавање аналитичких техника и пракси

Остали циљеви студијског програма Композиција усмерени су ка формирању стручњака који ће:
• Бити компетентни за педагошки и креативни рад у предшколским установама и музичким школама у односу на ужу специјалистичку област у додатку дипломе (diploma supplement)
• Бити осопособљени за рад у установама културе и у медијима
• Даље развијати креативне способности кроз наставак школовања и усавршвања.

Циљеви студијског програма Композиција су у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факлутета музичке уметности.

Студенти на студијском програму Композиција стичу следеће компетенције које проистичу из специфичних предмета:
•За самосталну уметничку активност
•За педагошки и креативан рад у основним музичким и општеобразовним школама, на предметима који припадају ужој уметничкој области назначеној у додатку дипломе
•За рад у институцијама културе и у медијима (компетенције произилазе из целокупног студијског програма)
•За могућност наставка школовања на другом степену (мастер) на студијском програму Композиција.

Студенти на студијском програму Композиција стичу следеће опште способности:
• Самосталност
  -прикупљање, анализа и синтеза информација;
  -критичко развијање идеја и аргумената;
  -самомотивација
• Психолошко разумевање
  -машта, интуиција, емоционално разумевање, способност за креативни приступ проблемима
  -размишљање и флексибилност у раду, као и прилагођавање новим и променљивим околностима
• Контрола и антиципација анксиозности и стреса у свакодневном раду
• Критичка свест
  -критичка самосвесност и способност конструктивне критике
• Вештине комуникације
  -сарадња на заједничким пројектима и активностима, способност за тимски рад, договор и организацију, повезивање у разноврсним културним контекстима
  -представљање (јавно) свог рада у приступачном облику
  -одговарајуће знање о информатичким вештинама

Студенти на студијском програму Композиција стичу следеће предметно специфичне способности:
•Практични исходи учења (засновани на вештинама)
  - Вештине из уметничке области
  - Вештине уметничког изражавања – самостално осмишљавање и реализација сопствених уметничких концепата
  - Вештине читања – способност читања партитура
  - Вештине слушања, креације и репродукције – препознавање музичких материјала по слуху, њихово памћење и манипулација тим материјалима
  - Вештине комуникације – могућност интелигентног разговора и писања о сопственом раду
  - Вештине импровизације – стварање музике на начин превазилажења нотног текста
  - Вештине из педагошке области
  - Вештина осмишљавања наставе
  - Вештина извођења наставе кроз примену стеченог знања
  - Вештина рада са децом у предшколском и основном школском образовању
•Теоријски и практични исходи учења (засновани на знању)
  - Композиторско стваралаштво у области солистичке, вокалне, вокално-инструменталне и камерне музике
  - Познавање и разумевање релевантних композиционих техника унутар различитих историјских услова и естетских концепата
  - Познавање и стваралачка примена техника оркестрације
  - Познавање аналитичких техника и пракси
  - Познавање и разумевање контекста из уже стручне области
  - познавање музичке теорије
  - познавање музичких стилова
  - познавање примене технологије у музици у целини као и у ужој области у којој се студенти специјализују
  - поседовање извесног степена знања о финансијским, пословним и правним аспектима професије музичара.
  - познавање међуодноса и међузависности свих горе поменутих елемената
  - Познавање и разумевање контекста из повезаних научних области
  - познавање историје музике
  - познавање основних елемената историје уметности
  - познавање основних елемената научних поставки и историјског развоја теорије уметности
  - познавање савремених принципа и метода у педагогији
  - познавање елемената психологије музике