Извођачке уметности

Студијски програм мастер академских студија Извођачке уметности припада пољу уметности, област музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом.
Студијски програм мастер академских студија Извођачке уметности састоји се од 29 модула:
Дириговање, Соло певање, Клавир, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута,Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон, Туба, Харфа, Гитара, Оргуље, Чембало, Удараљке, Камерна музика, Џез певање, Џез саксофон, Џез труба, Џез тромбон, Џез клавир, Џез бубњеви Џез гитара и Џез контрабас.
Циљ мастер академских студија на студијском програму Извођачке уметности је формирање музичке личности - високог професионалног нивоа, оспособљене за самостално обављање свих видова креативног извођачког процеса.
Исходи учења су стицање практичних вештина (висок професионални ниво уметничког изражавања, могућност преузимања водеће улоге у ансамблима, продубљење репертоара), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста стилова и извођачке традиције, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).
Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је: мастер музички уметник.
На студијски програм могу се уписати кандидати који су завршили:
- одговарајуће основне академске уметничке студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 бодова ЕСПБ.
- одговарајуће дипломске уметничке студије, према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.
Кандидат искључиво може да упише модул на коме је главни предмет исти као и на претходним студијама, осим за модулe Џез певање, Џез саксофон, Џез труба, Џез тромбон, Џез клавир, Џез бубњеви, Џез гитара, Џез контрабас, који могу уписати сви, а модул Kамерна музика могу уписати сви, осим диригената.
Детаљан поступак уписа на мастер академске студије на студијски програм Извођачке уметности је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима.
Студијски програм Извођачке уметности на мастер академским студијама, траје једну годину (два семестра) и структуриран је у обиму од 60 ЕСПБ бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента.
Студијским програмом Извођачке уметности на мастер академским студијама, предвиђена је израда завршног рада у коме студент самосталном припремом и извођењем програма, који је слободно формиран у складу са садржајем предмета, доказује да је остварио основни циљ студијског програма – способност за самостално бављење уметничком активношћу.
Предмети на студијском програму груписани су у: уметничке, теоријско уметничке и друштвено хуманистичке. Садржај предмета дефинисан је кроз надоградњу претходно остварених знања на основним академским студијама. Главни предмет је двосеместралан, док се већина осталих предмета изводи кроз два модула, структурираних кроз оба семестра. Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула.
Изборност предмета на студијском програму Извођачке уметности суштински се исказује кроз два концепта, специфична за поље уметности:
- програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента;
- студент има могућност избора камерног састава у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима.
Поред ове суштинске изборности, на студијском програму Извођачке уметности постоје изборни предмети које студент бира према личном интересовању.
Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет, осим на модулу камерна музика), групна и колективна.
Студент по завршетку студијског програма Извођачке уметности стиче компетенције за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, педагошки рад у средњем музичко-извођачком образовању, рад у институцијама културе, као и могућност за наставак школовања на одговарајућим студијским програмима на другом степену студија - специјалистичке академске студије, као и на трећем степену студија - докторске академске студије.

Сврха мастер академских студија на студијском програму Извођачке уметности је формирање музичке личности високог професионалног нивоа, оспособљеног за самостално обављање свих видова креативног извођачког процеса (солистичког, у камерним ансамблима и оркестрима, диригентског).
Студент по заврштеку студијског програма Извођачке уметности стиче компетенције за педагошки рад у средњем образовању.
Поред тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену студија (специјалистичке академске студије), и на трећем степену студија (докторске академске студије), изузев модула тубе и свих џез модула.
У зависности од уписаног модула могућност за наставак школовања је следећа:
Модул дириговање – специјалистичке академске студије дириговања, докторске академске студије дириговања, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул соло певање – специјалистичке академске студије соло певања, камерне музике, докторске академске студије соло певања, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул клавир – специјалистичке академске студије клавира, камерне музике, докторске академске студије клавира, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул виолина – специјалистичке академске студије виолине, камерне музике, докторске академске студије виолине, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул виола – специјалистичке академске студије виоле, камерне музике, докторске академске студије виоле и камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул виолончело – специјалистичке академске студије виолончела, камерне музике, докторске академске студије виолончела, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул контрабас – специјалистичке академске студије контрабаса, камерне музике, докторске академске студије контрабаса, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул флаута – специјалистичке академске студије флауте, камерне музике, докторске академске студије флауте, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул кларинет – специјалистичке академске студије кларинета, камерне музике, докторске академске студије кларинета, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул обоа – специјалистичке академске студије обоа, камерне музике, докторске академске студије обое, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул фагот – специјалистичке академске студије фагота, камерне музике, докторске академске студије фагота, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул хорна – специјалистичке академске студије хорне, камерне музике, докторске академске студије хорне, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул труба – специјалистичке академске студије трубе, камерне музике, докторске академске студије трубе, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул тромбон – специјалистичке академске студије тромбона, камерне музике, докторске академске студије тромбона, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул туба – специјалистичке академске студије тубе и камерне музике.
Модул оргуље – специјалистичке академске студије оргуља, камерне музике, докторске академске студије оргуља, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул чембало – специјалистичке академске студије чембала, камерне музике, докторске академске студије чембала, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул харфа – специјалистичке академске студије харфе, камерне музике, докторске академске студије харфе, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул удараљке – специјалистичке академске студије удараљки, камерне музике, докторске академске студије удараљки, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул гитара – специјалистичке академске студије гитаре, камерне музике, докторске академске студије гитаре, камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Модул камерна музика – специјалистичке академске студије камерне музике, докторске академске студије камерне музике, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
Сврха студијског програма Извођачке уметности је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности.

Циљеви мастер академских студија на студијском програму Извођачке уметности проистичу из сврхе за коју је програм и конципиран, те су стога усмерени ка формирању стручњака који ће:
- ауторитативно владати општим и уско стручним академским знањима и вештинама, и бити високо мотивисани да стечена знања примењују у разним контекстима, извођачком, образовном и опште културном;
- бити оспособљени за рад у области образовања, са посебним аспектом на процес наставног рада у средњим музичким школама;
- самостално, практично примењивати стечене уметничке вештине и теоријска знања остварена савладавањем свих обавезних и изборних предмета;
- даље развијати креативне, интелектуалне и уметничке способности кроз наставак школовања и усавршавања, или кроз даљи континуирани самостални развој на њиховом индивидуалном унапређивању.
Циљеви студијског програма Извођачке уметности су у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности.

Oпште компетенције које студент може да стекне:
- самосталност у раду;
- могућност потпуно самосталног учења;
- организовано извршавање обимнијих и комплексних задатака;
- психолошко разумевање;
- самопоуздање и искуство у коришћењу свог психолошког разумевања у разноврсним ситуацијама;
- интернационализовање своје критичке самосвести.

У зависности од изабраног модула студент може да стекне следеће практичне исходе учења и компетенције засноване на вештинама:
- вештине уметничког изражавања – висок професионални ниво способности за креирање;
- реализацију и изражавање сопствених уметничких концепата;
- репертоарске вештине –продубљење репертоара у оквиру одређене уже области
- вештине свирања у ансамблима – могућност преузимања водеће улоге у ансамблу;
- вештине дириговања ансамблима;
- вештине вежбања, проба, читања, слушања, стварања и репродукције – усавршавање у оним областима у којима су уочене релативне слабости.

У зависности од изабраног модула студент може да стекне следеће теоријске исходе учења и компетенције засноване на знању:
- знање и разумевање репертоара и музичког материјала – свеобухватно знање о репертоару главног предмета;
- познавање и разумевање контекста;
- самостално развијање знања студената на начине који би били релевантни за ужу област у којој се специјализују.
На основу познавања музичких стилова и с њима повезаних извођачких традиција, студенти треба да буду у стању да развију, представе односно демонстрирају програме који су кохерентни и који одговарају различитим извођачким контекстима.
По завршетку студија студенти треба да имају дубоко разумевање повезаности практичних и теоријских студија и да стекну осећај како да користе то знање да би оснажили сопствени уметнички развој.

Међу вештине комуникација које студент стиче завршетком студија су:
- иницирање заједничких пројеката или активности и сарадња са другима;
- вештине руковођења, тимског рада, договора и организације;
- повезивање с другим особама у разноврсним културним контекстима;
- представљање комплексног рада у приступачном облику;
- владање информационо-комуникационим технологија у овладавању знањима уметничко-извођачког подручја.

Курикулум мастер академских студија на студијском програму Извођачке уметности формиран је тако да задовољи постављене циљеве.
Коначна оцена на сваком од курсева овог програма се формира континуалним праћењем рада и постигнутих резултата студената током школске године и на завршном испиту.
Студент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова, у складу са студијским програмом. Сваки појединачни предмет у Програму има одређени број ЕСПБ бодова који студент остварује када са успехом положи испит.
Број ЕСПБ бодова утврђен је на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног предмета. Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на предмету је 100.
Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минимални број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70.
Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита.
Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина.
Основни циљ студијског програма је стицање уско стручних знања, високог нивоа, из области извођаштва, па је главном предмету, као и завршном раду, који доказује оспособљеност студента за самостално бављење уметничком извођачком делатношћу, додељен значајан број ЕСПБ бодова. Међутим, и у настави главног предмета сједињена су уметничка, уметничко теоријска и друштвено-хуманистичка знања, а категоризација предмета извршена је према доминантној заступљености уметничке области. Остали предмети, сходно томе, припадајуу теоријско-уметничкој области, мада се и овде може говорити о суштински неодвојивом јединству практичних и теоријских знања.
Студијски програм Извођачке уметности траје једну годину и подељен је у два семестра. Минималан фонд часова активне наставе недељно на првој години је 20. Од тога 9 часова активне наставе додељено је студијском истраживачком раду, који у свом садржају обухвата области свих предмета на студијском програму. Комплетан мастер студијски програм Извођачке уметности доноси студенту 60 ЕСПБ бодова.
Постоји неколико група предмета: главни предмет, предмети струке, општи предмети, стручна пракса и израда завшног рада. Настава се по организацији базира на сва три типа извођења наставе индивидуална - главни предмет ,групна и колективна.
Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним модулима.
Суштинска изборност исказује се кроз слободно формирање програма главног предмета, као и кроз слободан избор теме завршног рада у оквиру детаљних садржаја предмета, што омогућава поступни развој могућности и способности студента. Програмски захтеви адекватни су техничко- интерпретативном развоју св аког појединца и одражавају уметничке и психолошке аспекте његовог рада. Студент има могућност да изабере камерни састав у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима.