Композиција

Студијски програм Композиција на мастер академским студијама је конципиран на начин који обезбеђује остваривање дефинисаних циљева овог студијског програма.
Студијски програм траје годину дана (два семестра) и поред главног предмета (Композиција са оркестрацијом) садржи обавезне и изборне теоријско-уметничке и друштвено-хуманистичке предмете.
Савладавањем овог студијског програма студент се оспособљава за професионалан композиторски рад и обављање наставе у основним и средњим општим и стручним школама.
По завршеном програму Композиција на мастер академским студијама студент стиче звање Мастер композитор.
Ове студије могу уписати лица која су завршила основне академске студије композиције у трајању од четири године (240 ЕСПБ) и која положе пријемни испит. Пријемни испит састоји се из извођења или другог облика звучне презентације дела за камерни ансамбл које одговара захтевима четврте године на предмету Композиција на основним академским студијима. Садржај пријемног испита дефинисан је Правилником о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима Факултета.
Студенти се уписују на основу резултата које су остварили на претходном нивоу школовања (до 30 бодова) и резултата постигнутог на пријемном испиту (до 70 бодова).
У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, овај студијски програм структурисан је тако да постоји равнотежа између високо индивидуализоване наставе композиције у систему класа и групне наставе осталих предмета. Сви предмети имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду приближно одговара 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 3 до 12 ЕСПБ, а у складу са природом предмета и оптерећењем студента.
Укупно шездесет (60) ЕСПБ на овим студијама распоређени су по предметима на следећи начин: 22 ЕСПБ (36,6%) односе се на главни предмет Композиција са оркестрацијом и на израду завршног уметничког рада. Теоријско-уметнички предмети Увод у електронску музику и Увод у примењену музику заступљени су са 6 ЕСПБ (16.66%). Друштвено хуманистички предмет Психологија музичке даровитости носи 6 ЕСПБ (10%). Нарочита пажња посвећена је предметима који оспособљавају и квалификују дипломираног студента за рад у области педагогије: обавезни предмет Методика наставе теоријских предмета заступљен је са 10 ЕСПБ (16.66%). У два изборна блока заступљени су теоријско-уметнички предмети са 10 ЕСПБ(16.66%): Методика наставе музичке културе за средње школе, Принципи методике наставе солфеђа, Методика наставе етномузикологије, Анализа музичких стилова и Анализа атоналне музике. Шест (6) ЕСПБ (10%) остварују се кроз стручну педагошку праксу. Проценат изборних предмета је усклађен са дефинисаним акредитационим стандардим утврђеним за Поље уметности.
Наставни процес, заснован је на високо индивидуализованом односу наставника и професора и омогућује квалитетан рад, како на савладавању предвиђеног градива, тако и на стварању уметничког дела за симфонијски оркестар што је завршни рад на мастер студијама из композиције. Настава из предмета Композиција са оркестрацијом је индивидуална, а настава из других предмета је групна.
Сврха мастер академских студија на студијском програму Композиција је образовање студената за професионално бављење музичким стваралаштвом, односно изградња самосталне уметничке личности која поседује теоријска знања и развијене практичне уметничке способности за делатност у области музичке композиције, чиме доприноси развоју културе и уметности.
Циљ студијског програма Композиција на мастер академским студијама је оспособљавање студената за компози
торско стваралаштво на високом нивоу у области симфонијске, концертантне, вокално-инструменталне и сценске музике са обавезном употребом симфонијског оркестра.
Овај студијски програм осмишљен је са циљем постизања високих компетенција у разумевању и примени различитих композиционих техника унутар савремених естетичких и поетичких уметничких концепата уз развој високог степена уметничке индивидуалности и изражајности.
Циљ овог студијског програма је и оспособљавање студента за креативну примену стечених знања и вештина у педагошком раду, као и за наставак школовања на уметничким докторским студијама.
Савладавањем студијског програма Композиција на мастер академским студијама студент стиче компетенције за:
- обављање самосталне уметничке активности на пољу музичког стваралаштава
- обављање педагошке делатности у основним и средњим стручним и општеобразовним школама на предметима који припадају уметничкој области назначеној у додатку дипломе
- рад у институцијама културе и у медијима
- могућност наставка школовања на докторским уметничким студијама
Студенти стичу следеће опште способности:
- способност прикупљања, анализе и синтезе информација
- способност праћења нових идеја и стваралачке праксе као и способност њиховог критичког развијања
- способност за креативни приступ проблемима, флексибилност и прилагођавање новим и промењеним околностима у раду
- способност комуникације у сарадњи на заједничким пројектима и активностима
- способност јавног представљања свог рада
Студенти стичу следеће предметно-специфичне способности:
- способност уметничког изражавања уз самостално осмишљавање и реализацију сопственог уметничког концепта
- способност стваралачке примене различитих стилова и техника оркестрације
- способност примене аналитичких техника и пракси
- познавање музичко-теоријских дисциплина (Хармонија, Контрапункт, Музички облици итд.) и способност извођења наставе кроз примену стеченог знања
- познавање историје музике и музичких стилова
- познавање основних елемената историје и теорије уметности
- познавање и способност примене дигиталне технологије у музици
- познавање савремених принципа и метода у педагогији
- познавање елемената психологије музике
Студент стиче знања и компетенције за бављење педагошким радом у средњим музичким и општеобразовним школама, у различитим институцијама културе и у медијима и тако стиче компетенције које су друштвено оправдане и корисне за унапређење укупног образовног нивоа становништва.
Савладавањем овог програма студент стиче могућност наставка школовања на Докторским академским студијама на студијском програму Композиција.
Курикулум мастер академских студија Композиција формиран је тако да задовољи утврђене циљеве, обезбеди остваривање његове сврхе и омогући стицање предвиђених компетенција свршених студената.
Укупно шездесет (60) ЕСПБ на овим студијама распоређени су по предметима на следећи начин: 22 ЕСПБ (36,6%) односе се на главни предмет Композиција са оркестрацијом и на израду завршног уметничког рада. Теоријско-уметнички предмети Увод у електронску музику и Увод у примењену музику заступљени су са 6 ЕСПБ (16.66%). Друштвено хуманистички предмет Психологија музичке даровитости носи 6 ЕСПБ (10%). Нарочита пажња посвећена је предметима који оспособљавају и квалификују дипломираног студента за рад у области педагогије: обавезни предмет Методика наставе теоријских предмета заступљен је са 10 ЕСПБ (16.66%). У два изборна блока заступљени су теоријско-уметнички предмети са 10 ЕСПБ (16.66%): Методика наставе музичке културе за средње школе, Принципи методике наставе солфеђа, Методика наставе етномузикологије, Анализа музичких стилова и Анализа атоналне музике). Ови предмети заступљени су са 10 ЕСПБ (16.66%). Шест (6) ЕСПБ (10%) остварују се кроз стручну педагошку праксу.
Број од 60 ЕСПБ бодова утврђен је на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног предмета. Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на предмету је 100.
Коначна оцена на сваком од курсева овог програма се формира континуалним праћењем рада и постигнутих резултата студената током школске године и на завршном испиту. Студент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова, у складу са студијским програмом. Сваки појединачни предмет у програму има одређени број ЕСПБ бодова који студент остварује када са успехом положи испит.
Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минимални број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70. Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина. Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима у образовно - уметничком пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора и шире.
Студијски програм Композиција својим студентима нуди најновија уметничка, техничко – технолошка и теоријска сазнања из области музичке уметности.
Студијски програм као целовит и свеобухватан скуп обавезних и изборних предмета чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине усаглашен је са осталим студијским програмима Факултета музичке уметности у Београду.