Музичка режијаСтудијски програм мастер академских студија МУЗИЧКА РЕЖИЈА акредитован је 6. јула 2020. године, од стране Националнот тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању.
Студијски програм мастер академских студија Музичка режија припада пољу уметности, област музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом.
Отварање новог студијског програма Музичка режија одвија се у оквиру пројекта Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина академских музичара у Србији за културно ангажованије друштвоДЕМУСИС ( 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) Еразмус+ програма Изградња капацитета у високом образовању чији је координатор Универзитета уметности у Београду, а Факултет музичке уметности главни реализатор.

Сврха мастер академских студија на студијском програму Музичка режија је образовање студената за професионално бављење музиком, односно изградња самосталне уметничке личности која поседује теоријска знања и развијене практичне уметничке способности за делатност у области музичке режије, чиме доприноси развоју културе и уметности. Студент стиче знања и компетенције за рад у различитим институцијама културе и у медијима. Стечене компетенције су друштвено оправдане и корисне за унапређење укупног образовног и културног нивоа становништва у целини. Студијски програм мастер академске студије Музичка режија у потпуности је у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности.

Циљ мастер академских студија на студијском програму Музичка режија је формирање музичке личности високог професионалног нивоа, оспособљене за самостално обављање свих видова креативних процеса музичке режије. Циљеви овог студијског програма проистичу из сврхе за коју је програм и конципиран, те су стога усмерени ка формирању стручњака који ће:
- суверено владати општим и уско стручним академским знањима и вештинама, и бити високо мотивисани да стечена знања примењују у различитим контекстима,
- самостално, практично примењивати стечене уметничке вештине и теоријска знања остварена савладавањем свих обавезних и изборних предмета,
- даље развијати креативне, интелектуалне и уметничке способности кроз наставак школовања и усавршавања, или кроз даљи континуирани самостални развој на њиховом индивидуалном унапређивању.

Циљеви овог студијског програма усклађени су са захтевима савремених креативних индустрија у домаћем и међународном контексту, као и са стратегијом развоја употребе дигиталних технологија.

Исходи учења МАС Музичка режија јесу стицање практичних вештина (висок професионални ниво коришћења савремених технологија за снимање, продукцију и режију музике, могућност преузимања водеће улоге у реализацији снимања музике или у реализацији музичког догађаја), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста стилова и извођачке традиције, основних елемената психологије музике), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).

Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је: мастер музички уметник. Студент по завршетку студијског програма Музичка режија стиче компетенције за самосталну уметничку активност, рад у медијима, рад у институцијама културе, као и могућност за наставак школовања на трећем степену студија - докторске академске студије – Вишемедијска уметност и Дигитална уметност.

У складу са друштвеним потребама и сопственим ресурсима, а на основу конкурса који расписује Универзитет уметности у Београду Факултет уписује до десет (10) студената на мастер академске студије Музичке режије. На студијски програм Музичка режија могу се уписати кандидати који су завршили:
- основне академске студије у области Музичке уметности или у области Науке о музичкој уметности, односно стекли минимум 180 бодова ЕСПБ;
- одговарајуће дипломске студије, према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.
Поред тога кандидат мора положити пријемни испит. Детаљан поступак уписа на мастер академске студије на студијски програм Музичка режија је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима.
Студенти се уписују на основу резултата које су остварили на претходном нивоу школовања (до 30 бодова) и резултата постигнутог на пријемном испиту (до 70 бодова). Садржај пријемног испита, начин полагања, мерила за утврђивање ранг листе, као и начин остваривања приговора на ранг листу предвиђени су Правилником о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима. Прелазак са других мастер студијских програма на студијски програм Музичка режија није могућ.

Студијски програм Музичка режија на мастер академским студијама, траје две године (четири семестра) и структуриран је у обиму од 120 ЕСПБ бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 3 до 12 ЕСПБ, а у складу са природом предмета и оптерећењем студента.
Студијским програмом Музичка режија на мастер академским студијама предвиђена је израда завршног рада у коме студент самосталном припремом, организацијом и режирањем музичког догађаја са програмом који је слободно формиран у складу са садржајем предмета, доказује да је остварио основни циљ студијског програма – способност за самостално бављење уметничком активношћу.

Предмети на студијском програму груписани су у уметничке, теоријско уметничке, стручно-апликативне и друштвено-хуманистичке. Садржај предмета дефинисан је тако да подразумева претходно остварена знања на основним академским студијама. Главни предмет је двосеместралан, остали обавезни предмети су двосеместрални и једносеместрални, а изборни предмети су једносеместрални. Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула.
Изборност предмета на студијском програму Музичка режија суштински се исказује кроз два концепта, специфична за поље уметности:
- програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента;
- постоје изборни предмети које студент бира према личном интересовању.
Проценат изборних предмета је усклађен са дефинисаним акредитационим стандардим утврђеним за поље Уметности. Студијски програм као целовит и свеобухватан скуп обавезних и изборних предмета чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине усаглашен је са осталим студијским програмима Факултета музичке уметности у Београду.

Курикулум мастер академских студија Музичка режија формиран је тако да задовољи утврђене циљеве, обезбеди остваривање његове сврхе и омогући стицање предвиђених компетенција свршених студената. У структури студијског програма Музичка режија заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и то:
- уметничке и теоријско-уметничке групе предмета 84 ЕСПБ или 70%, при чему су уметничке групе предмета заступљене са 61 ЕСПБ или 50,83%,
- стручно-апликативни предмети 33 ЕСПБ или 27,5%
- друштвено-хуманистички предмети 3 ЕСПБ или 2,5%
У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Спецификацијом завршног уметничког рада ближе је дефинисан његов садржај, а поступак пријаве, израде и одбране завршног уметничког рада одређен је општим актом Универзитета уметности. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.
Настава на предметима је групна. Величина групе за облике наставе варира од 5 (предавања/вежбе, на изборним предметима), до 300 (нпр. предмети из друштвено хуманистичке области). Ниједан наставник није оптерећен више од 12 часова недељно.
Коначна оцена на сваком од курсева овог програма се формира континуираним праћењем рада и постигнутих резултата студената током школске године и на завршном испиту. Студент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова, у складу са студијским програмом. Сваки појединачни предмет у програму има одређени број ЕСПБ бодова који студент остварује када са успехом положи испит. Број ЕСПБ бодова утврђен је на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног предмета.
Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на предмету је 100.
Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минимални број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70. Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина. Тачан систем оцењивања на Факултету музичке уметности је дефинисан Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту.

Савладавањем студијског програма Музичка режија студент стиче следеће опште способности:
- показује софистиране вештине у критичком, самокритичком мишљењу и свесности
-самоуверен је и компетентан у коришћењу широког спектра комуникацијских и социјалних вештина;
- показује смисао за вођство, тимски рад, преговарање и координацију, узимајући у обзир разноврсност уметничких контекста;
- препознаје међузависност теорије и праксе, и то знање примењује како би истакао и ојачао свој уметнички развој;
- анализира, испитује, користи, адекватно и креативно одговара на фидбек, идеје или подстицаје других;
- иницира активности или пројекте и ради са другима кроз интеракцију и сарадњу;
- поуздано користи сопствено психолошко разумевање и осећај за сопствену и добробит других, како би подстакао доношење одлука у различитим ситуацијама везаним за професионалну праксу.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:
- студент може да: разуме, представи, снима, обради и продуцира музику на високом професионалном нивоу, уз изражавање сопствених уметничких визија и са развијеним уметничким интегритетом;
- показује софистициране занатске вештине, специјализовано знање, прати и примењује новине у области Музичке режије;
- способан је да води снимање, обухватајући широк спектар музичких жанрова;
- показује очигледну способност да развија, истражује и вреднује идеје, концепте и процесе у области Музичке режије;
- приказује компетенције у коришћењу и примени технологије из области Музичке режије, али и технологије у општем смислу;
- поседује очигледну способност да преведе теоретско знање у практичне активности како би учинио доступним своје знање Музичке режије и омогућио креативне процесе код других.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће исходе учења:
- показује софистицирано знање концепта, пракси, језика, форме, материјала, технологија и техника релевантних за област Музичке режије;
- показује познавање музичких стилова и жанрова, као и подробно и критичко разумевање њима својствених извођачких традиција;
- показује разумевање битних истраживачких техника, које му омогућују да развија, обликује, разрађује и вреднује идеје, концепте и процесе кроз праксу Музичке режије;
- одређује и примењује релевантну литературу и друге ресурсе који пружају информације за његов практичан рад у области Музичке режије;
- вешто одређује и примењује технике истраживања, учења, комуникације и презентације како би независно развио и довршио вредан уметнички пројекат;
- користи специфичне технологије како би омогућио стварање, дисеминацију и емитовање музике коју снима и режира;
- показује дубоко разумевање улоге музичара у савременом друштву, истражујући и промишљајући контексте посебних професионалних окружења.

Мастер академске студије на студијском програму Музичка режија је усаглашен са савременим светским уметничко-педагошким токовима и стањем струке, а упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама. Студијски програм Музичка режија својим студентима нуди најновија уметничка, техничко-технолошка и теоријска сазнања из области музичке уметности. Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно специфичним стандардима за акредитацију. Студијски програм је, такође усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

За реализацију студијског програма Музичка режија обезбеђено је наставно особље са потребним стручним и уметничким квалификацијама. Број наставника одговара потребама студијског програма и зависи од броја предмета и броја часована тим предметима. Укупан број наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе настудијском програму, тако да наставник, укупно на свим студијским програмима, остварује просечно 180 часова активне наставе (предавања, консултације, вежбе, практичан рад, итд.) годишње, односно 6 часова недељно.
У настави студијском програму Музичка режија, поред стално запослених наставника, предвиђено је учешће наставника стално запослених на другим високошколским институцијама у Србији, ангажованих по уговору о допунском раду, професора Емеритуса, као и гостујућих професора изабраних по редовној процедури дефинисаној Законом о високом образовању и Правилником Универзитета уметности о ангажовању гостујућих професора. Циљ ангажовања гостујућих професора је интернационализација овог студијског програма.
Предвиђено је ангажовање предавача ван радног односа у обиму од 1/3 часова активне наставе на предметима: Основе акустике и психоакустике, Акустика простора и Студијска аудиотехника и електроника. Циљ ангажовања стручњака из праксе је стицање практичних вештина и боље запошљивости студената.

Број сарадника одговара потребама студијског програма. Укупан број сарадника на студијском програму је довољан да покрије укупан број часова наставе на том програму, тако да сарадници, укупно на свим студијским програмима, остварују просечно 450 часова активне наставе годишње, односно 15 часова недељно.
Уметничке, научне и стручне квалификације наставног особља одговарају уметничком пољу и нивоу њихових задужења. Сваки наставник има најмање пет референци из уже уметничке, научне односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму. Сви подаци о наставницима и сарадницима (биографије, избори у звања, референце) доступни су јавности.
За извођење студијског програма обезбеђени су базични људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. Настава на студијском програму Музичка режија изводи се у специјализованим учионицама за одвијање овог типа наставе, које су својом опремом прилагођене захтевима образовања будућих музичких режисера. Сваком студенту обезбеђен је минимум од 5 метара квадратних простора. Настава се изводи у учионицама са опремом.

Сви предмети студијског програма покривени су одговарајућом уџбеничком литературом, опремом, училима и помоћним средствима који су расположиви на време и у довољном броју за нормално одвијање наставног процеса. При томе јеобезбеђена и одговарајућа информациона подршка (компјутери, лаптопови, рутери, оптички кабл, бесплатан wi-fi, специјализовани софтвери, студијски сто за снимање музике, миксете, итд). У оквиру набавке опреме финансиране кроз пројекат ДЕМУСИС опремљена је и нова дигитална лабораторија са рачунарима, клавијатурама, звучним картама, аудио опремом, и одговарајућим лиценцираним софтвером. Такође је купљена додатна опрема за рад студија за снимање и режију музике.