Науке о музичкој уметности

Студијски програм мастер академских студија Науке о музичкој уметности припада пољу друштвено-хуманистичких наука, област наука о уметностима – музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом.
Студијски програм мастер академских студија Науке о музичкој уметности састоји се од 4 модула:
Музикологија, Етномузикологија и Eтнокореологија, Музичка педагогија, Музичка теорија.
Циљ студијског програма је да студенти стекну адекватне компетенције из једне од ужих области за коју се опредељују (музикологије, етномузикологије и етнокореологије, музичке педагогије и музичке теорије), способност за бављење педагошким радом или радом у медијима, као и да стекну вештине учења које им омогућавају даље образовање, превасходно самостално.
Академски и стручни назив који се стиче завршетком студија је мастер теоретичар уметности.
Мастер студије студијског програма Науке о музичкој уметности логичан су и сврсисходан наставак основних студија. Студенти стичу способност да примене и продубе знања стечена током првог циклуса студирања, као и да приступе решавању одређених проблема у новим и непознатим ситуацијама. У оквиру мастер студија комбинују се наставне и самосталне истраживачке активности. На крају једногодишњих студија студент приступа одбрани завршног рада.
По одобрењу теме и ментора, Завршни рад се ради током другог семестра. По завршеној изради рада, на крају семестра и школске године, кандидат приступа одбрани рада пред комисијом, односно мастер испиту. Избор теме завршног рада, избор ментора и коментора, као и процедура мастер испита дефинисани су јединственим факултетским Правилником о студирању.
Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 60 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом, уради Завршни рад и одбрани га на мастер испиту.
Предмети су једносеместрални или двосеместрални, а сваки предмет има дефинисану структуру описану у спецификацији предмета која обухвата: предвиђени број ЕСПБ, предуслове за упис, циљ, исход, теоријски и практични садржај, литературу, недељни број часова активне наставе и остале часове обавезног истраживачког рада, методе наставе као и начин континуиране оцене знања.
Предмети на студијском програму груписани су у научно стручне (25%-32%), теоријско-методолошке (22%-26%) и стручно-апликативне (10%-15%). Студијским програмом предвиђена су изборни предмети у обиму 33,33% - 70%, студијски истраживачки рад у обиму од 4 ЕСПБ, стручна пракса 6 ЕСПБ. Завршни рад који суштински такође припада групи изборних предмета предвиђа оптерећење у обиму од 10-14 ЕСПБ.
Услови уписа су завршене основне академске студије са остварених 240 ЕСПБ; положен квалификациони испит у складу са Правилником o пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима Факултета. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије врши се на основу успеха оствареног у претходном школовању и на основу квалитета поднетих радова
За упис на модул Музикологија неопходно је да је кандидат завршио основне академске студије Музикологије.
За упис на модул Етномузикологија и Етнокореологија поред кандидата који је завршио основне академске студије Етномузикологије, може да конкурише и кандидат са других студијских програма под условом да приложи приступни рад одговарајућег квалитета и обима (рад треба да се бави етномузиколошким или питањима из сродних научних области; треба да буде научно заснован и проблемски усмерен; треба да садржи најмање 15 страница чистог текста).
За упис на модул музичке теорије поред кандидата који је завршио основне академске студије музичке теорије, може да конкурише и кандидат са других студијских програма под условом да приложи два семинарска рада из предмета Вокална литература, Музички облици, Анализа музичких стилова, Контрапункт, Хармонија са хармонском анализом, који одговарају захтевима студијског програма Музичка теорија. Семинарски радови морају бити из два различита предмета.
За упис на модул музичке педагогије неопходно је да је кандидат завршио основне академске студије музичке педагогије.
Сврха студијског програма Науке о музичкој уметности на мастер академским студијама је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности.
Студијски програм мастер академских студија Науке о музичкој уметности окренут је развоју способности самосталног истраживачког рада, усавршавања и самоостваривања у изабраном подручју (Музикологије, Етномузикологије и Етнокореологије, Музичке педагогије, Музичке теорије), према склоностима и способностима кандидата, проучавању могућности и метода за решавање задатака уз помоћ литературе или добре научне праксе, као и способности проучавања проблема и закључивања о могућим решењима на основу спроведених истраживања и анализа.
Циљеви студијског програма проистичу из сврхе за коју је програм и конципиран, те су стога усмерени ка формирању стручњака који ће:
- владати општим академским знањима и вештинама подразумеваним за рад у области образовања, културе и медија, примењивим у наставном раду у средњим музичким и општеобразовним школама.
- практично примењивати стечена научна и теоријска знања остварена савладавањем свих обавезних и изборних предмета.
- даље развијати креативне способности кроз наставак школовања и усавршавања.
Циљеви студијског програма су у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета музичке уметности, формулисани су према дугогодишњој традицији теоријског образовања у области наука о уметностима, савременој теорији и пракси, као и захтевима тржишта за стручњацима овог профила који налазе своје место у различитим нституцијама образовања, културе и медијима.

Компетенције мастер студената су:
- напредно знање музикологије, етномузикологије и етнокореологије, музичке педагогије или музичке теорије;
- критичко разумевање теорија и принципа;
- извођење сложенијих музиколошких, етномузиколошких и етнокореолошких, музичко-педагошких или музичко-теоријских захвата и пројеката;
- стицање знања, способности и вештина неопходних за стручно бављење неком од наведених области;
- рад у специјализованим и општеобразованим установама на
- средњошколском нивоу у складу са додатком дипломе;
- рад у установама културе и медијима;
- способност самосталног решавања одређеног броја проблема;
- способности анализе и синтезе различитих проблема из области науке о музичкој уметности.

Образовање студената који ће поседовати способност да интегришу стечена знања из различитих музиколошких, етномузиколошких и етнокореолошких, музичко-теоријских и музичко-педагошких дисциплина.
Студент по завршетку студијског програма Науке о музичкој уметности на мастер академским студијама стиче компетенције за педагошки рад у основним и средњим музичким и општеобразовним школама у складу са додатком дипломе, као и у институцијама културе и медијима.
Осим тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену студија (специјалистичке академске студије), и на трећем степену студија (докторске академске студије).
У зависности од уписаног модула могућност за наставак школовања је следећа:
- модул Музикологија – докторске академске студије музикологије, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности;
- модул Етномузикологија и Етнокореологија – докторске академске студије етномузикологије, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности;
- модул Музичка педагогија – докторске академске студије музичке педагогије, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности.
- модул Музичка теорија – специјалистичке академске студије музичке теорије, докторске академске студије музичке теорије, као и интердисциплинарне докторске студије на Универзитету уметности;

Савладавањем модула Музикологија, студент стиче компетенције за педагошки и креативни рад у школама за музичко образовање, као и у школама општеобразовног типа у односу на ужу област (методика наставе историје музике 1 и 2; методска питања наставе историје музике у основној школи) назначену у дипломи и додатку дипломе. Такође, студент стиче компетенције за креативан, критички, стручни рад у институцијама културе и мас-медија. У контексту поменутих компетенција, студент стиче и следеће специфичне компетенције:
- извођење наставе на предмету Музичка култура у основним, средњим школама и гимназијама;
- извођење нставе на предмету Теорија музике у школама за основно и средње музичко образовање;
- извођење наставе на предмету Историја музике (са упознавањем музичке литературе) у средњим музичким школама;
- извођење наставе на предмету Национална историја музике у средњим музичким школама;
- извођење наставе на предмету Етномузикологија у средњим музичким школама;
- извођење наставе на предметима Хармонија, Контрапункт, Музички облици и Музички инструменти;
- владање методама, поступцима и процесима рада и истраживања у настави;
- решавање проблема наставе праћењем и применом новина уз употребу научних метода и поступака, социјална компетенција, осмишљавање и извођење музичких и музичко-образовних-културних програма у својству музичког уредника и критичара у медијима (радио, телевизија, штампа) и институцијама културе.

Савладавањем модула Етномузикологија и Етнокореологија, студент стиче компетенције за педагошки и креативни рад у школама за музичко образовање, у школама општеобразовног типа у односу на ужу област (методика наставе етномузикологије; методика наставе традиционалног певања; методска питања наставе музичког васпитања у основној школи) назначену у дипломи и додатку дипломе, као и у културно-уметничким и фолклорним друштвима (преношење практичних и теоретских етномузиколошких и етнокореолошких знања). Такође, студент стиче компетенције за креативан, критички, стручни рад у институцијама културе и мас-медија. У контексту поменутих компетенција, студент стиче и следеће специфичне компетенције:
- извођење наставе на предмету Музичка култура у основним, средњим школама и гимназијама;
- извођење нставе на предмету Теорија музике у школама за основно и средње музичко образовање;
- извођење наставе на предмету Историја музике (са упознавањем музичке литературе) у средњим музичким школама;
- извођење наставе на предмету Национална историја музике у средњим музичким школама;
- извођење наставе на предмету Етномузикологија у средњим музичким школама;
- извођење наставе Традиционалног певања у школама за основно и средње музичко образовање;
- извођење наставе на предмету Народна игра у средњим музичким школама;
- извођење наставе на предметима Хармонија, Контрапункт, Музички облици и Музички инструменти;
- владање методама, поступцима и процесима рада и истраживања у настави;
- решавање проблема наставе праћењем и применом новина уз употребу научних метода и поступака
- социјална компетенција
- осмишљавање и извођење музичких и музичко-образовних-културних програма у својству музичког уредника и критичара у медијима (радио, телевизија, штампа) и институцијама културе.

Савладавањем модула Музичка педагогија студент стиче компетенције за педагошки и креативни рад у школама општеобразовног типа свих нивоа образовања и предшколским установама, у односу на ужу област (методику наставе солфеђа или методику општег музичког образовања) назначену у дипломи и додатку дипломи. Осим поменутих студенти стичу и следеће специфичне компетенције:
- извођење наставе Солфеђа и Теорије музике у школама за основно и средње музичко образовање;
- извођење наставе Музичке културе у основним, средњим школама и гимназијама;
- осмишљавање и извођење музичких активности у предшколским установама;
- руковођење школским ансамблима;
- осмишљавање и извођење музичко-образовних програма у институцијама културе и мас медија;
- извођење наставе теоријских предмета у средњим музичким школама (у складу са одабраним изборним методикама наставе теоријских дисциплина);
- владање методама, поступцима и процесима рада и истраживања у настави;
- примена стеченог знања у пракси;
- социјална компетенција;
- решавање проблема наставе праћењем и применом новина уз употребу научних метода и поступака.

Специфичне компетенције модула Музичка теорија обухватају:
- способност за извођење наставе музичко-теоријских предмета у средњим музичким школама у складу са одабраним одговарајућим изборним Методикама
- способност обликовања рада већег обима којим ће се обрађивати музичко-теоријска проблематика

Курикулум мастер академских студија формиран је тако да задовољи постављене циљеве. Структура студијског програма обезбеђује око 30% ЕСПБ изборних предмета.
У складу са позитивном традицијом уметничко-теоријских студија у Европи, око две трећине бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет и најуже стручне предмете, који се исказују као научни и опредељују струку. У курикулуму је предвиђена израда завршног рада.
Предмети су једносеместрални или двосеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.
Студијски програм Науке о музичкој уметности је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања. Настава на главном предмету је групна, али је максимално потенциран индивидуализовани приступ сваком студенту
Студијски програм мастер академских студија Науке о музичкој уметности нуди студентима најновија стручна, научна и уметничка сазнања. Такође, усаглашен је са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања и услова мастер студија, стицања дипломе и начина студирања.
Коначна оцена на сваком од курсева овог програма се формира континуалним праћењем рада и постигнутих резултата студената током школске године и на завршном испиту. Студент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ, у складу са студијским програмом. Сваки појединачни предмет у програму има одређени број ЕСПБ који студент остварује када са успехом положи испит. Број ЕСПБ утврђен је на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног предмета. Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минимални број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70.