О научном раду факултета

Музика је дисциплина која нуди мноштво изазовних истраживачких аспеката у оквиру уметности и хуманистичких наука. На Факултету музичке уметности уважавамо бројност и ширину научноистраживачких праваца наше области и подстичемо квалитетне и оригиналне научне доприносе. Због свега тога, научни рад у области музике и интердисциплинарних истраживања сврстава нашу институцију у једну од водећих у региону, али и шире. Актуелна акредитација за обављање научноистраживачке делатности додељена је Факултету у марту 2016. године од стране Одбора за за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Научни рад на Факултету музичке уметности има два значајна аспекта: упечатљив индивидуални ангажман свих истраживача и јасно фокусирање на специфичне области рада. Један од стратешких циљева факултета је подршка истраживачким напорима чланова колектива, која се остварује и кроз живу сарадњу са бројним институцијама и истакнутим појединцима из читавог света.

Многи чланови нашег колектива, активни у области научног рада, су међу водећим научницима и стручњацима у својим областима. Њихов научни допринос и оригиналост истраживања огледају се у примени нових научних и методолошких поставки, а као посебан квалитет треба истаћи истраживање нових или слабије истражених области у оквиру научних доктората из области музикологије, етномузикологије, етнокореологије, музичке педагогије и музичке теорије. Захваљујући научним дометима радова својих наставника и сарадника, Факултет музичке уметности већ деценијама потврђује висок углед у међународној академској заједници.

Научна делатност обухвата интензивну размену искустава на конференцијама и симпозијумима, објављивање научних радова у часописима и другим научним издањима, реализацију научних пројеката, систематско објављивање монографија и зборника, организацију научних предавања и радионица и многе друге активности.