Библиотека ФМУ

Библиотека Факултета музичке уметности основана је непосредно после отварања Музичке академије 1937. године и припада категорији високошколских стручних библиотека. Члан је Заједнице библиотека универзитета у Србији и Међународне организације музичких библиотека (International Association of Music Libraries – IAML).По броју јединица (преко 114000) и вредности грађе коју чува, Библиотека ФМУ је највећа музичка збирка на простору бивше Југославије и најбогатија стручна библиотека овог типа у Србији.

Библиотека у свом фонду чува богату збирку музикалија, стручне литературе о музици која је неопходна за свакодневно извођење наставе, као и за уметничку делатност и научно-истраживачки рад студената и професора.

Примарни фонд Библиотеке представља око 85.000 примерака нотног материјала (музикалија); затим око 15.000 примерака монографских публикација и осамдесетак наслова серијских публикација. У њој се чувају дипломски, магистарски и докторски радови одбрањени на Факултету. За кориснике Библиотеке обезбеђени су и онлајн ресурси којима се приступа преко академске мреже.
Фонотеку у оквиру Библиотеке чини 9.000 грамофонских плоча, око 2000 компакт дискова, аудио касете, магнетофонске траке и ЦД ромови.

Библиотека ФМУ чува и вредне колекције важне за проучавање историје српске музике. То је, пре свега, Збирка старе и ретке књиге, а затим библиотеке целине значајних стваралаца (Миленка Живковића, Милоја Милојевића, Јосипа Славенског, Петра Стојановића, диригента Борислава Пашћана, Душана Сковрана, Николе Цвејића, Марине Олењине). Легат Владимира Ђорђевића је један од најбогатијих и најзначајнијих и садржи у највећој мери стара и ретка музичка издања. Ове посебне збирке чувају се одвојено од главног фонда и доступне су само за рад у читаоници.

Фонд се претражује уз помоћ лисног и електронског каталога COBISS.