Библиотека ФМУ

Библиотека Факултета музичке уметности основана је непосредно после отварања Музичке академије 1937. године и припада категорији високошколских стручних библиотека. Члан је Заједнице библиотека универзитета у Србији и Међународне организације музичких библиотека (International Association of Music Libraries – IAML).По броју јединица (преко 114000) и вредности грађе коју чува, Библиотека ФМУ је највећа музичка збирка на простору бивше Југославије и најбогатија стручна библиотека овог типа у Србији.

Библиотека у свом фонду чува богату збирку музикалија, стручне литературе о музици која је неопходна за свакодневно извођење наставе, као и за уметничку делатност и научно-истраживачки рад студената и професора.

Примарни фонд Библиотеке представља око 85.000 примерака нотног материјала (музикалија); затим око 15.000 примерака монографских публикација и осамдесетак наслова серијских публикација. У њој се чувају дипломски, магистарски и докторски радови одбрањени на Факултету. За кориснике Библиотеке обезбеђени су и онлајн ресурси којима се приступа преко академске мреже.
Фонотеку у оквиру Библиотеке чини 9.000 грамофонских плоча, око 2000 компакт дискова, аудио касете, магнетофонске траке и ЦД ромови.

Библиотека ФМУ чува и вредне колекције важне за проучавање историје српске музике. То је, пре свега, Збирка старе и ретке књиге, а затим библиотеке целине значајних стваралаца (Миленка Живковића, Милоја Милојевића, Јосипа Славенског, Петра Стојановића, диригента Борислава Пашћана, Душана Сковрана, Николе Цвејића, Марине Олењине). Легат Владимира Ђорђевића је један од најбогатијих и најзначајнијих и садржи у највећој мери стара и ретка музичка издања. Ове посебне збирке чувају се одвојено од главног фонда и доступне су само за рад у читаоници.

Фонд се претражује уз помоћ лисног и електронског каталога COBISS.

тел. +381 11 36 20 796
Е-пошта: biblio@fmu.bg.ac.rs

шеф службе: Радмила Милинковић, библиотекар

Милица Гајић, библиотекар саветник
Романа Рибић, виши библиотекар
Драгица Лалић Михаиловић, самостални књижничар
Лана Милетић, виши књижничар
Игор Радета, библиотекар
Олга Оташевић, библиотекар
Звездана Стојкановић, библиотекар (одређено време до повратка раднице са неплаћеног одсуства)