Шеф Одељења

др Никола Дедић

ванредни професор за ужу научну област Историја уметности

E-пошта: dedicnikola@yahoo.com
Биографија

др Никола Дедић, ванредни професор. Дипломирао историју уметности на Филозофском факултету у Београду, докторирао на Универзитету уметности у Београду. Аутор је књига Утопијски простори уметности и теорије после 1960. (2009), Ка радикалној критици идеологије: од социјализма ка постсоцијализму (2009), Тријумф савремене уметности (коаутор, 2010), Ниже него људски: Срђан Ђиле Марковић и андерграунд фигурација (2011) и Слика у доба медија: Драгомир Угрен (2011) и коприређивач зборника Радикална апстракција: апстрактно сликарство и границе приказивања (2013) и Савремена марксистичка теорија уметности (2016). Заменик је главног уредника часописа за студије уметности и медија Арт+Медиа. Добитник је награде за најбољу ликовну критику “Лазар Трифуновић”. Бави се историјом и теоријом уметности друге половине XX века са посебним фокусом на југословенску уметност наког Другог светског рата, материјалистичке теорије идеологије и филозофију језика.

Др Бланка Богуновић

редовни професор за Ужу научну област Психологија и Педагогија

E-пошта: blankabogunovic@fmu.bg.ac.rs
Биографија

Бланка Богуновић је докторирала психологију (Универзитет у Београду) и дипломирала на Факултету музичке уметности у Београду (флаута), има звање вишег научног сарадника (Институт за педагошка истраживања у Београду) и сертификованог трансакционог аналитичара (CTA) (Сан Франциско, САД). Она је редовни професор за уже научне области Психологија и Педагогија и предаје Психологију, Психологију музике, Психологију музичког извођења, Психологију музичке даровитости и Педагогију, на основним, мастер и докторским студијама. Била је ангажована је као ментор и ко-ментор на специјалистичким и докторским академским студијама и њени студенти објављују чланке и имају саопштења на конференцијама. На Филозофском факултеру у Београду, Одељење за психологију држи курс Психологија музике на докторским студијама. Она је и редовни гост предавач на Филолошко- Уметничком факултету, Универзитет у Крагујевцу, као и на музичкој Академији, Универзитет у Сарајеву. Она има разнородно професионално искуство: као универзитетски наставник и истраживач, стручни арадник - психолог у музичкој школи, психотерапеут, као и наставник музике и камерни музичар. Њена истраживачка интересовања су: психолошки аспекти даровитости у музици и образовање музички даровитих, развој вештина музичког извођења, и емоционални и креативни процеси у стварању и извођењу музике. Др Бланка Богуновић је аутор књиге Музички таленат и успешност (2008/2010) која је добила националну награду „Др Борислав Стевановић“ за допринос психологији у Србији (2009), ко-аутор монографије Interdisciplinary approach to music: Listening, performing, composing (2014) и ко-приређивач књиге Сарадња школе и породице (2007). Она објављује екстензивно у националним и интернационалним часописима и зборницима и презентује радове на конференцијама у Србији и у иностранству. Члан је Уредништва часописа Зборник института за педагошка истраживања, Accelerando и Артефакт и рецензент за научне часописе и књиге у области психологије и уметности и даровитости. Руководилац је под-теме Даровитост у музици, визуелним уметностима и плесу у оквиру научно-истраживачког пројекта Института за психологију Филозофског факултета. Др Богуновић је била председник Секције за психологију музике Друштва психолога Србије (2006 – 2016) која је добила награду „Љуба Стојић“ за допринос развоју психолошке професије (2012). Она је ECHA Кореспондент и ESCOM Репрезентант за Србију. Тренутно, проф. Богуновић је председник Програмског и Организационог одбора прве међународне конференције Психологија и музика – Интердисциплинарна сусретања, коју организује Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду, која ће бити одржана у Београду, 24 – 26. Октобар 2019. https://psihologijaimuzika2019.wordpress.com

Секретар Одељења

др Санела Николић

доцент за ужу научну област Примењена естетика

E-пошта: saneladnikolic@gmail.com
Биографија

Санела Николић (1983) је дипломирала на Катедри за музикологију Факултета музичке уметности у Београду (2006) и докторирала на Интердисциплинарним докторским студија¬ма Теорије уметности и медија на Универзитету уметности у Београду (2011). На Факултету музичке уметности је 2012. године добила звање доцента за ужу научну област примењене естетике. Предавала је на Интердисциплинарним докторским студијама Универзитета уметности. Један је од уредника научног часописа АМ Journal of Art and Media Studies. Посвећена је истраживању авангардних уметничких школа и пракси, примењеној естетици као критичкој историји хуманистике, питањима интердисциплинарности и трансдисциплинарности хуманистике и дигиталној хуманистици. Осим више чланака објављених у зборницима радова и часописима у земљи и иностранству написала је и две књиге Авангардна уметност као теоријска пракса – Black Mountain College, Дармштатски интернационални летњи курсеви за Нову музику и Tel Quel (2015) и Баухаус – примењена естетика музике, театра и плеса (2016). Чланица је Музиколошког друштва Србије, Српског друштва за естетику архитектуре и визуелних уметности и Интернационалног друштва за естетику. Независни је делегат Интернационалног друштва за естетику (IAA).

др Рада Дрезгић

доцент за ужу научну област Социологија

Биографија

Рада Дрезгић је дипломирала социологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду и докторирала на одељењу за Социокултурну Антропологију, Универзитета у Питсбургу, САД. Богато педагошко искуство стекла је држећи наставу из широког спектра друштвених и хуманистичких предмета на домаћим и иностраним универзитетима. У истраживачком раду бави се проучавањима различитих аспеката популарне кулутуре као и питањима идентитета. У фокусу њених интересовања су питања везна за родни идентитет и његова укрштања са другим облицима иденитета (национални, религијски, класни...). Њен целокупан рад је прожет теоријским и методолошким разматањима као и разматрањима о улози науке и научних дискурса у различитим модернизацијским пројектима. Објављује текстове како у домаћим тако и у иностраним часописима, а 2010 јој је изашла књига под називом “Бела куга” међу “Србима” у издању ИП Албатрос плус и Института за филозофију и друштвену теорију у којој проучава механизме конструкције знања о становништву, роду и нацији у демографским дискурсима.

мр Милијана Гркајац

наставник за Енглески језик

E-пошта: milijana.grkajac@gmail.com
Биографија

Milijana Grkajac predaje engleski jezik na Fakultetu muzičke umetnosti od 1993. godine, prvo kao viši predavač, a zatim kao nastavnik engleskog jezika.
Diplomirala je (Engleski jezik i književnost) 1983. godine i magistrirala (Metodologija nastave i primenjena lingvisika) 1990. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Njeno profesionalno iskustvo pre FMU uključuje rad u nekoliko osnovnih škola, Instititu za strane jezike, Filološkoj gimnaziji, Ekonomskom fakultetu i Akademiji lepih umetnosti.
Autor je nekoliko radova iz oblasti metodike nastave sa posebnim fokusom na poeziji u nastavi engleskog jezika (“Concrete“ poetry in the EFL Classroom), jeziku i kulturi, kao i engleskom jeziku u muzičkom diskursu. Učestvovala je na nekoliko naučnih skupova radi stručnog usavršavanja („Jezik i kultura“, Ohrid 1988; „Strani jezik struke“, Beograd 1995 itd.)
Napisala je četiri udžbenika za studente Fakulteta muzičke umetnosti: Jazz Up Your English 1; Jazz Up Your English 2; Waltz Through Your English – English in Musicology and Ethnomusicology; English in Art Music – Ethnomusicology, Musicology and Music Theory. Prevela je veliki broj tekstova i knjiga na engleski i sa engleskog, posebno iz oblasti muzikologije, muzičke teorije i etnomuzikologije.
Predaje engleski jezik studentima svih studijskih programa.

Јелена Личина

наставник за Енглески језик

E-пошта: jelena.licina@fmu.bg.ac.rs
Биографија

Јелена Личина је рођена у Београду, где је са одличним успехом завршила основну школу и гимназију.
Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за Енглески језик и књижевност, 2001. године.
Мастер рад под насловом „Настава енглеског језика на Факултету музичке уметности Универзитета уметности у Београду“ 2011. године одбранила је на Филолошком факултету у Београду.
Предавала је енглески језик на Институту за стране језике у Београду, у ОШ „Радојка Лакић”, на Хемијском факултету Универзитета у Београду и на Математичком факултету Универзитета у Београду.
На Факултету музичке уметности Универзитета уметности у Београду запослена је од 2008. године.
Усавршавала се у Великој Британији и САД.

Зорана Козомарић

наставник за Немачки језик

E-пошта: kozomaric@sezampro.rs
Биографија

Зорана Козомарић је студирала психологију на Гетеовом универзитету у Франкфурту на Мајни и немачки језик и књижевност на Катедри за германистику Филолошког факултета у Београду, где је дипломирала 1991. године. Мастер студије је завршила на истој катедри 2010. године радом на тему Могућности инферирања културолошки специфичних аспеката савремене немачке рок музике.
После завршених студија кратко је радила као наставник немачког језика у неколико основних и средњих школа у Београду, а на Факултету музичке уметности у Београду је запослена од 1993. године. Предаје језик струке на основним студијама Факултета музичке уметности, Факултета ликовних уметности и Факултета драмских уметности и основним и мастер студијама Православног богословског факултета у Београду. У настави једнаку важност придаје рецептивним вештинама, пресудним за активну и адекватну употребу стручне литературе, као и продуктивним вештинама, како би се код студената постигао висок ниво комуникативне компетенције.

Током година стручно се усавршавала у Србији, Немачкој и Румунији. Као стипендиста DAAD-a и Bayhost-a у више наврата боравила на вишенедељним семинарима и академијама на универзитетима у Немачкој.
Обајављује преводе стручних текстова из области музике, социологије, историје и политикологије у научним часописима у земљи и иностранству. Фондација Београдске филхармоније објавила је њен превод аутобиографије Зубина Мехте Партитура мог живота. Осим тога, превела је и књигу Улриха Бека Космополитски поглед или: рат је мир. Коаутор је збирке комуникативних игара за наставу немачког језика под називом Spiel mit! Sprechspiele für kommunikativen Deutschunterricht, која је намењена наставницима страног језика у основним и средњим школама, у циљу унапређења наставе немачког језика.

Милица Ђелић

наставник за Италијански језик

E-пошта: milicadjelic23@gmail.com
Биографија

Профил:

- Наставник италијанског језика, aнгажована у раду са студентима соло певања на разумевању и тумачењу оперске литературе и унапређењу изговора певаног текста као и на усавршавању језичких компетенција студената у италијанском језику.
- Преводи стручне текстове из области музике.

Образовање и усавршавање:

- Диплома професора италијанског језика и књижевности Филолошки факултет Унинверзитета у Београду, 1998.
- Диплома Министарства просвете и образовања Републике Француске – D.E.L.F. 1998.
- Università per stranieri, у Перуђи, Италија . Специјалистички семинар из италијанске књижевности и класичне музике, 1990.
- Università degli studi di Urbino Carlo Bo, у Урбину, Италија. Специјалистички семинари из италијанске кинематографије, 1992.
- Centro Di Lingua e Cultura Italiana “Giacomo Leopardi”, у Кастел Раимонду у Италији, 1996. Конверзацијски курс.

Учешће на семинарима:

- Анализа и коришћење аутентичних текстова у настави италијанског језика, Италијански институт за културу у сарадњи са Одсеком за италијанистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2002, 2003.
- Corso di formazione linguistica e glottodidattica, Università per stranieri di Siena, 2003
- Per una didattica a 360: dal libro al web 2.0, attraverso il video, i multimedia e la LIM, Edizioni Edilingua, 2014.
- Italiano LS tra libro di testo e nuovi strumenti multimediali, ALMA Edizioni, 2016.

Професионална активност:

- Oд 2009. Наставник италијанског језика на Факултету музичке уметности у Београду и на Факултету драмске уметности (ОАС И МАС).
- 2003.-2009. Наставник италијанског језика Музичка школа „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“
- 1999.-2001. Наставник у Школи страних језика Задужбине Илије М. Коларца


Поље интересовања и истраживања:

- Синтаксичке, лексиколошке и морфолошке особености језика оперских либрета. Анализа и превођење оперске литературе (XVII-XX век) као и текстова песама и арија старих мајстора.