Педагошки форум

Идејни творац, и руководилац Педагошког форума је српски педагог, пијаниста и композитор Вера Миланковић, редовни професор на Факултету музичке уметности у Београду. Настао пре осамнаест година (1998), Педагошки форум представља место окупљања педагога и извођача музичких и сценских уметности. Учесници досадашњих Педагошких форума долазе из различитих институција: факултета, института, академија и музичких школа, како из земље (Београд, Ниш, Крагујевац, Смедерево, Краљево, Сремска Каменица, Сремска Митровица, Косовска Митровица, Рашка, Нови Сад), тако из региона (БиХ: Федерација и Република српска, Црна Гора) и иностранства (Шпанија, Немачка, Литванија, Грчка, Пољска, Украјина, САД, Велика Британија).

Теме претходних Педагошких форума биле су разноврсне:
‒ особености наставе солфеђа;
‒ песма као средство комуникације;
‒ певање као средство тумачења музике;
‒ утицај жанра на процес тумачења музике;
‒ естетска, психофизичка и когнитивна припрема за извођење;
‒ покрет у музичким и сценским уметностима: од рецепције до интерпретације;
‒ игра у педагогији сценских уметности;
‒ социолошки аспект педагогије и извођаштва у сценским уметностима.

После сваког одржаног скупа, Факултет музичке уметности у Београду штампа зборник радова. Од 2010. године, Завод за унапређење образовања и васпитања акредитује Педагошки форум као семинар за наставнике основних, односно нижих, и средњих школа. Основни циљ Педагошког форума јесте укључивање што већег броја педагога и покривање читаве вертикале уметничке педагогије – од предшколског до универзитетског образовања. Нарочито значајан делокруг посвећен је наставницима којима је педагогија једини облик бављења музиком. На тај начин се афирмише континуитет педагогије сценских уметности у Србији и она се такође поставља у контекст светских токова развоја. Посебан значај овом скупу дају педагози који се баве специјалном едукацијом, тј. радом са децом са инвалидитетом, као и са децом ометеном у развоју.

дагогија сценских уметности у радовима је приказана из различитих углова: друштвеног, психолошког, физиолошког, когнитивног, филозофског и историјског. По својој садржини радови припадају теоретским, емпиријским и практичним истраживањима, а по начину излагања представљају форму саопштења и радионица. До сада је на Педагошким форумима учествовало преко сто предавача, у Зборницима педагошког форума објављено је преко двестапедесет стручних и научних радова.
Педагошки форум има и своје пратеће активности: концерте, драмске и музичке представе, приказе књига, часописа и уџбеника. Детаљније информације о Педагошком форуму као и теме до сада одржаних Форума можете преузети са сајта Педагошког форума.