Гитара

Гитара је у наставни програм Факултета уведена школске 1985 /1986. године, захваљујући иницијативи и иначе предузимљивог Деканата (Даринка Матић Маровић, декан, Никола Рацков и Срђан Хофман, продекани), који је већ повеликом броју гитариста средњошколаца стасалих у музичким школама ондашње Југославије (међу којима је већ било изразитих талената) омогућио студије и у Београду (поред Загреба, који је у то време у Југославији био једина висока школа на којој је постојала настава гитаре, и на коју су били упућени сви млади гитаристи који су желели да студирају у земљи). Једно од најважнијих питања које се поставило пред управу Факултета било је питање будућег предавача, а оно је решено договором са Душаном Богдановићем, гитаристом који је поникао у Београду, а у то доба већ постао реномирани извођач и композитор, чија је каријера обухватала солистичке и камерне концерте по целом свету (ипак, први пријемни испит и наставу у првом семестру те школске године одрадио је професор загребачке Музичке академије Дарко Петрињак, због Богдановићеве спречености да дође у земљу пре почетка другог семестра).
Велики број концерата и непрестана путовања у иностранство (првенствено у САД), онемогућили су Богдановићу да редовно одржава наставу, па је као хонорарни сарадник у настави ангажован Срђан Тошић. Такво решење показало се половичним па су Факултет и Богдановић, због Богдановићеве немогућности да помири интензивну каријеру и наставне обавезе, свесни неодрживости такве ситуације, споразумно прекинули сарадњу. После краћег периода неизвесности, у коме су студенти практично били без професора, априла 1989. године Факултет је за наставу гитаре ангажовао Веру Огризовић (као доцента) и Срђана Тошића (као асистента приправника). Тиме је започео период зрелог професионализма у настави гитаре.
Резултати не изостају и у наш све разноврснији музички живот из дана у дан ступају нови високообразовани гитаристи обезбеђујући и класичној гитари одговарајуће место на концертном подијуму и у музичкој педагогији. Предмет гитара слуша се као главни предмет,а интересовање за овај студијски програм одговара реалним могућностима каснијег запошљавања у основним и средњим музичким школама, институцијама културе, али и капацитетима Факултета. Због тога се на овом студијском програму значајна пажња посвећује не само развоју уметничких способности и уметничком сазревању, већ и освајању других знања из области теорије музике, хуманистичких дисциплина и страних језика. Одсек за гитару један је од пет одсека који чине Полиинструменталну Катедру, a воде га два редовна професора, Вера Огризовић и Срђан Тошић, др ум ванредни професор Дарко Карајић и др ум доцент Александар Хаџи Ђорђевић.’’
. Циљеви студијског програма Гитаре су: формирање музичке личности – гитаристе високог професионалног нивоа и припрема кандидата за педагошки рад у музичким и општеобразовним школама. Студенти стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Исходи учења су стицање практичних вештина (вештине уметничког изражавања, свирања у ансамблима, вежбања и одржавања проба, јавног извођења, вештине читања табулатура, репертоарске вештине као и вештине осмишљавања и извођења наставе), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици, основних финансијских и правних аспеката професије, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике и теорије уметности), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације). Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је музички уметник, а у додатку дипломи се прецизира – гитариста.

Услови за упис студијског програма су:
1. завршена средња музичка школа или, уколико кандидат нема завршену средњу музичку школу, положени допунски испити
2. положен испит за проверу склоности и способности
Детаљан поступак уписа на студијски програм Гитаре је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о полагању пријемног испита.

Студијски програм Гитаре је студијски програм Основних академских студија, траје четири године (осам семестара) и структуриран је у обиму од 240 ЕСПБ бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 12 ЕСПБ бодова, а у складу са природом предмета (временом које је потребно за његово савладавање) и оптерећењем студената,. У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет. Предмети на студијском програму груписани су у: уметничке (3 предмета -132 ЕСПБ бода), теоријско уметничке (5 предмета - 82 ЕСПБ бодова) и друштвено хуманистичке (6 предмета - 26 ЕСПБ бодова). Садржај предмета дефинисан је кроз надоградњу претходно остварених знања у средњим стручним школама. Предмети су осмишљени у оквиру модула, структурираних кроз осам семестара. Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула. Изборност предмета на студијском програму Гитаре суштински се исказује кроз два концепта,специфична за поље уметности:
• Садржај главног предмета прецизно је одређен, док се програм слободно формира у складу са способностима сваког студента понаособ. Поступност у расту програмских захтева током семестрара омогућава постепен развој интрепретативно-техничких могућности студената.
• Студент има могућност избора камерног састава у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима.

Поред ове суштинске изборности, на студијском програму гитаре постоји шест позиција изборних предмета који су укупно заступљени са 12 ЕСП (5%). Изборни предмет може се бирати потпуно слободно из сваке од понуђених група изборних предмета. Страни језик се бира између четири понуђена. На четвртој години, студенту је омогућен избор између два предмета из друштвено- хуманистичке области (Увод у примењену естетику и Историја уметности). Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет – Гитара), групна (литература,камерна музика, солфеђо) и колективна (сви остали предмети). Специфични услови студијског програма Гитаре за упис зимског семестра више године студија јесу положена оба модула главног предмета претходне године студија. Остали општи услови су дефинисани Законом о високом школству и Статутом Факултета. Избор предмета из других студијских програма на Факултету није предвиђен студијским програмом Гитаре, као ни прелазак са других студијских програма из сродних области. Прелазак са студијског програма из исте области са другог факултета је дозвољен, уз обавезно полагање контролног испита. Детаљан поступак преласка са другог факултета је дефинисан статутом Факултета.

Циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма Гитаре простичу из сврхе за коју је програм и конципиран, те су стога усмерени ка формирању стручњака који ће:
• Владати општим академским знањима и вештинама, подразумеваним за рад у области образовања и културе, примењивим у наставном раду у основним музичким и општеобразовним школама.
• Практично примењивати стечене уметничке вештине и теоријска знања остварена савладавањем свих обавезних и изборних предмета.
• Даље развијати креативне способности кроз наставак школовања и усавршавања.

Циљеви студијског програма гитаре су у потпуности у складу са основним задацима И циљевима Факлутета музичке уметности. Студенти на студијском програму Гитара стичу следеће компетенције:
• За самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала
• За педагошки и креативан рад у основним музичким и општеобразовним школама, на предметима који припадају ужој уметничкој области назначеној у додатку дипломи
• За рад у институцијама културе
• За могућност наставка школовања на другом степену (мастер) на студијском програму Гитара.

Студенти на студијском програму гитаре стичу следеће опште способности:
• Самосталност
  - прикупљање, анализа и синтеза информација;
  - критичко развијање идеја и аргумената;
  - самомотивација
• Психолошко разумевање
  - машта, интуиција, емоционално разумевање, способност за креативни приступ проблемима
  - способност да размишљају и раде флексибилно, прилагођавајући се новим и променљивим околностима
  - способност да контролишу и колико је могуће предупреде анксиозност и стрес и њихову интеракцију
  - психолошки захтеви везани за јавно извођење
• Критичка свест
  - критичка самосвесност и способност да се конструктивно примене критичке способности на рад других
• Вештине комуникације
  - сарадња са другима на заједничким пројектима и активностима, способност за тимски рад, договор и организацију, повезивање с другим особама у разноврсним културним контекстима
  - представљање свог рада у приступачном облику

Компетенција дипломираних студената:
Студенти на студијском програму гитаре стичу следеће предметно специфичне способности:
- Практични исходи учења (засновани на вештинама)
- Вештине из уметничке области
- Вештине уметничког изражавања – самостално осмишљавање и реализација сопствених уметничких концепата
- Репертоарске вештине – искуство у различитим стиловима
- Вештине читања табулатура
- Вештине свирања у ансамблима – могућност музичке интеракције у ансамблима различитим по величини и типу
- Вештине вежбања и одржавања проба
- Вештине читања – способност читања партитура на нивоу који је довољан како за разумевање музике, тако и за течно читање с листа
- Вештине слушања, креације и репродукције – препознавање музичких материјала по слуху, њихово памћење и манипулација тим материјалима
- Вештине способности – могућност интелигентног разговора и писања о сопственом свирању
- Вештине јавног извођења – савладавање бихевиоралних и комуникацијских захтева јавног извођења
- Вештине из педагошке области
- Вештина осмишљавања наставе
- Вештина извођења наставе кроз примену стеченог знања
- Вештина рада са децом у предшколском и основном школском образовању
- Теоријски исходи учења (засновани на знању)
- Знање и разумевање репертоара и музичког материјала – добро познавање главних репертоарских токова у оквиру главног предмета и делимично познавање специјализованог репертоара.
- Познавање и разумевање контекста из уже стручне области
- познавање у главним цртама музичке теорије
- познавање музичких стилова извођачке традиције
- познавање примене технологије у музици у целини као и у ужој области у којој се студенти специјализују
- поседовање извесног степена знања о финансијским, пословним и правним аспектима професије музичара.
- познавање међуодноса и међузависности свих горе поменутих елемената
- Познавање и разумевање контекста из повезаних научних области
- познавање историје музике
- познавање основних елемената историје уметности
- познавање основних елемената научних поставки и историјског развоја теорије уметности
- познавање савремених принципа и метода у педагогији
- познавање елемената психологије музике
- Студенти треба да имају широко разумевање како се технологија примењује у области музике у целини и да буду свесни техничко-технолошког развоја унутар уже области у којој се специјализују.
- Студенти треба да поседују известан степен знања о финансијским, пословним и правним аспектима професије музичара.

По завршетку студија студенти треба да буду свесни међуодноса и међузависности свих горе поменутих елемената, као и односа између теоријских и практичних студија Курикулум основних академских студија Гитаре формиран је тако да задовољи постављене циљеве. У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет, који се исказује као уметнички и опредељује струку. Међутим, и у настави главног предмета сједињена су уметничка, уметничко теоријска и друштвено- хуманистичка знања, а категоризација предмета извршена је према доминантној заступљености уметничке области. Споредни предмети су, сходно томе, опредељени у теоријско-уметничкој области, мада се и овде може говорити о суштински неодвојивом јединству практичних и теоријских знања. И на Факултету музичке уметности, као и на другим високим музичким школама, постоји неколико група предмета: главни предмет - гитара, предмети струке (литература, камерна музика, историја музике, солфеђо, анализа музичког дела ) и корпус друштвено-хуманистичких предмета (психологија, педагогија, социологија, историја уметности, примењена естетика и страни језик). Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Студијски програм Гитаре траје четири године и подељен је у осам семестара. Фонд часова активне наставе недељно на првој години је 22, на другој 21, на трећој 21 и на четвртој години је 21. Активна настава се састоји од часова предавања и вежби. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСП бодова при чему једном боду одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним модулима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСП бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Сваки семестар доноси студенту по 30 ЕСП бодова. Комплетан студијски програм Гитаре доноси студенту 240 ЕСП бодова.

Курикулум
Настава на студијском програму Гитаре изводи се на следећим групама предмета:
1. Уметнички (132 ЕСПБ, 55,00%)
  - Гитара, Камерна музика, Хор
2. Теоријско уметнички (82ЕСПБ, 34,17%)
  - Анализа музичког дела, Солфеђо, Познавање литературе, Историја музике, Снимање звука и тонска режија,
3. Друштвено хуманистички (26 ЕСПБ, 10,83%)
  - Страни језик (изборни), Социологија, Психологија, Педагогија, Историја уметности, Изборни предмет

Настава се по организацији базира на сва три типа извођења наставе
1. Индивидуална
  - Гитара
2. Групна
  - Камерна музика (група до 5 студената), Познавање литературе (предавања 15, вежбе 10), Солфеђо (предавања 15, вежбе 15), Анализа музичког дела (вежбе 15)
3. Колективна
  - Хор (група до 300), Анализа музичког дела (предавања 30), Историја музике (300), Социологија(300), Снимање звука и тонска режија (100), Психологија (300), Педагогија (300), Историја уметности (300), Изборни предмет (300), Страни језик (300). Суштинска изборност исказује се кроз слободно формирање програма главног предмета које прати постепен развој способности студента кроз раст захтева који се постављају пред сваког појединца, тако да се усклађује техничко-интерпретативни, али такође уметнички и психолошки аспект његовог рада. Студент има могућност да изабере камерни састав у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима, као и страни језик у којем може да се усредсреди на познавање језика струке. Изборни предмети на студијском програму Гитаре су заступљени са 12 ЕСП (5%).

1. Страни језик
  - избор између четири страна језика
2. Изборни предмет
  - избор између два друштвено хуманистичка предмета (примењена естетика и историја уметности)
Специфичност наставе на овом студијском програму је то да часове предмета Хор, Камерна музика и Познавање гитаре са методологијом наставе због садржаја и природе предмета слушају студенти свих година заједно.