Примењена истраживања музикеСтудијски програм мастер академских студија ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА МУЗИКЕ припада пољу друштвено-хуманистичких наука, ужој области Науке о музичкој уметности и садржи све елементе утврђене Законом. Развијен је и уводи се у оквиру пројекта Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво – ДЕМУСИС (598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) Еразмус+ програма Изградња капацитета у високом образовању, чији је координатор Универзитета уметности у Београду, а Факултет музичке уметности главни реализатор.
Сврха студијског програма мастер академских студија Примењена истраживања музике јесте образовање студената иновативног профила, у складу са динамичним променама у свету музике у 21. веку. Студијски програм мастер академских студија конципиран је тако да обезбеђује стицање знања, компетенција и вештина које су неопходне за укључивање студената у савремене креативне индустрије, да раде како у јавном или приватном, тако и у комерцијалном или некомерцијалном сектору. Студенти који заврше овај студијски програм имаће развијену свест о значају баланса између академског истраживачког рада и потреба комерцијалног сектора.
Формирање студента као музичко-истраживачке личности високог професионалног нивоа, чиниће га оспособљеним за самостално обављање различитих видова примењених истраживања музике, чиме може остварити шири допринос уметности, креативној индустрији и култури. Због тога студијски програм интегрише примену знања, концепата и метода истраживања музике из угла нових технологија, предузетништва, и рада са публиком у ширем друштвеном контексту.
Циљ студијског програма мастер академских студија Примењена истраживања музике јесте да оспособи студенте да разумеју и осветле нове појаве везане за улогу музике у савременом окружењу. Студијски програм има за циљ да студенти усвоје и примене најсавременија сазнања о предузетничком приступу музици, друштвено ангажованим уметничким/музичким праксама и све већим и комплекснијим могућностима дигиталних технологија. Циљ је да будући професионалци разумеју које су то карике неопходне у новим начинима професионалног бављења музиком. Студијски програм има за циљ да омогући боље и лакше остваривање професионалних циљева студената кроз иницирање и пласирање нових идеја.
Кроз своје професионално деловање, свршени студенти оствариваће бољу повезаност са друштвеном заједницом и промовисаће вредности музике и њен значај за свеопшти, бржи и бољи, заједнички развој. На тај начин, студенти ће бити оспособљени за реализацију релевантних задатака и сопствених пројеката са мисијом интегрисања у шире друштво и подршку разноликости, те подизање свести о значају интеркултуралности и важном уделу музике у културном наслеђу. То поред осталог укључује развој креативних способности за тимски рад, оспособљавање за самостални стручни и развојни рад.
Наведени циљеви студијског програма мастер академских студија Примењена истраживања музике у потпуности су у складу са декларисаним задацима и циљевима Факултета музичке уметности, Универзитета уметности у Београду, а формулисани су према новим захтевима музичког тржишта за стручњацима специфичног профила који налазе своје место у различитим институцијама јавног, цивилног и пословног сектора, у области креативнe индустрије, културе и медија. Осим тога, свршени студенти биће припремљени за нове „портфолио“ каријере и нова (данас непостојећа) занимања, којих ће, према предвиђањима стручњака, управо захваљујући развоју дигиталних технологија, у скорој будућности бити све више и више.
Исходи процеса учења односе се на оспособљеност студената да компетентно препознају и користе:
• вредносни (економски/друштвени/културни) потенцијал музике,
• значај и могућности дигиталних технологија релевантних за музику,
• стечена знања и вештине како би осмислили, планирали и остварили одрживе пројекте у области примењених истраживања музике у различитим окружењима: у јавном, цивилном и пословном сектору.
Исход програма јесте и успешна идентификација специфичних циљних група и успостављање квалитетног и слојевитог односа са публиком путем традиционалних или дигиталних канала комуникације, уз примену савремених технологија и стечених знања из области примењеног маркетинга. Студенти ће бити обучени да примењују вештине и знања из области дигиталних музичких формата у теоријским и практичним истраживањима музике и етички одговорно и професионално их интегришу са тржишним приступом.
Исходи студијског програма су у функцији квалитетног обављања послова у јавном, приватном, комерцијалном или некомерцијалном сектору. Интеграција знања о музичкој уметности и вештина њихове примене биће препознати у савременим креативним индустријама које су у Србији стратешки опредељене као важан економски, иновативни и научни потенцијал у Стратегији паметне специјализације (4S) и процесу предузетничког откривања које координира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Студенти који заврше овај студијски програм имаће развијену свест о значају баланса између академског истраживачког рада и потреба комерцијалног сектора.
Академски и стручни назив који се стиче завршетком студијског програма јесте мастер теоретичар уметности – примењена истраживања музике.
Факултет музичке уметности, у складу са друштвеним потребама и својим (просторним и кадровским) ресурсима, на студијски програм мастер академских студија Примењена истраживања музике уписује 10 студента годишње на буџетско финансирање студија и самофинансирање.
Пријемном испиту на студијски програм мастер академских студија Примењена истраживања музике на Факултету музичке уметности могу приступити кандидати који су завршили четворогодишње основне академске студије на акредитованим студијским програмима и акредитованим установама, чиме су стекли најмање 240 ЕСПБ бодова и академски назив а) дипломирани композитор или б) дипломирани музички уметник или ц) дипломирани теоретичар уметности.
Сви кандидати полажу пријемни испит. Садржај пријемног испита, начин полагања, мерила за утврђивање ранг листе, као и начин остваривања приговора на ранг листу предвиђени су Правилником о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима. Детаљан поступак уписа на студијски програм Примењена истраживања музике одређен је Статутом Факултета музичке уметности, као и Правилником о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима.
Критеријум за формирање ранг листе јесу успех током претходног школовања и оцена остварена на пријемном испиту. Кандидат може остварити највише 100 поена, од чега успех у претходном школовању износи највише 30 поена, а успех на пријемном испиту износи највише 70 поена. У конкурсу се објављује врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису, а која одговара природи студијског програма; начин те провере одговара карактеру студијског програма.
Студијски програм Примењена истраживања музике траје једну годину (два семестра) и структуриран је у обиму од 60 ЕСПБ бодова. Изборност се исказује кроз слободан избор теме завршног рада, што омогућава поступни развој могућности и способности студента и креативну активност, која доприноси проширењу знања, иновација и процеса усмереног ка новим, културним, друштвеним и економским вредностима.
Предмети на студијском програму су једносеместрални и груписани су у академско-општеобразовне (20,67%), научно-стручне (7,50%) стручно-апликативне (60,06%), теоријско-методолошке (11,78%). Студијским програмом предвиђени су изборни предмети у обиму од 33,33%.
У складу са традицијом уметничко-теоријских студија у Европи, око две трећине бодова који се стичу током студија односе се на најуже стручне предмете, који су од кључног значаја за предузетнички приступ музици и примену разноврсних дигиталних алата у области истраживања музике. Изборност се исказује кроз слободан избор теме завршног рада, што омогућава поступни развој могућности и способности студента и креативну активност, која доприноси проширењу знања, иновација и процеса усмереног ка новим, културним, друштвеним и економским вредностима.
Након завршеног студијског програма студент стиче:
а) опште компетенције:
- иновативног и (само)критичког мишљења у области примењених истраживања музике;
- примене стечених знања у пракси, кроз реализацију стручних, научних и интердисциплинарних пројеката уз способност јавног представљања сопственог рада;
- комуникацијске, презентационе и организационе вештине, вештине руковођења, тимског рада и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
- креативног приступа, флексибилности и прилагођавања новим и промењеним околностима у раду;
- професионалне етичности, поштовања различитости и социјалне одговорности.
б) предметно-специфичне компетенције:
- анализе и синтезе примењених знања у области музике, потребних за професионални рад у савременом окружењу и креативној индустрији;
- критичког анализирања промена у ланцу стварања, дистрибуције и рецепције музике, насталих услед дигиталне и друштвене трансформације у 21. веку и разумевања токова преобликовања музичке индустрије;
- познавања савремених технологија, предузетништва и потенцијала музике у друштву;
- примене знања дигитализације и каталогизације материјала традиционалне музике и дела културног музичког наслеђа;
- примене знања о могућностима музике у савременој партиципаторној култури
- примене стечених музичко-научних знања везаних за музичку технологију, музичко тржиште и нове канале комуникације са публиком;
- рад у институцијама културе и мас-медија, путем интернета, ангажовање на иновативним пројектима у области примењених истраживања музике у различитим окружењима.