Савет

Савет Факултета је орган управљања Факултета. Савет има 25 чланова, од којих су 14 представници Факултета, које предлажу катедре односно Одељење, а бира Наставно-уметничко-научно Веће Факултета тајним гласањем већином гласова укупног броја чланова, 7 чланова које именује Влада и 4 члана које бира Студентски парламент Факултета.Мандат чланова Савета Факултета траје четири године. Мандат чланова Савета – представника студената траје две године. На конститутивној седници Савета Факултета врши се верификација мандата чланова Савета.(Статут ФМУ, Члан 17.)

Председник Савета Факултета је мр Вера Огризовић, редовни професор за ужу уметничку област Гитара.

Заменик председника Савета Факултета је др ум. Теа Димитријевић,ванредни професор за ужу уметничку област Камерне музике(за рад са ансамблима с клавиром).