Соло певање

На Факултету музичке уметности, Студијки програм за Соло певање постоји од 1945 године. Од тада до данас, на њему су соло певање предавали наши најистакнутији оперски и концертни уметници, који су својим професионалним и уметничким достигнућима заслужили највећа признања, како на овим просторима, тако и у свету. То су имена попут Јосипа Ријавца, Николе Цвејића, Аните Мезетове, затим Бисерке Цвејић, Радмиле Бакочевић, Звонка Крнетића, Радмиле Смиљанић, Ирине Арсикин, Александре Ивановић, Гордане Јефтовић.
Предмет Соло певање слуша се као главни у току целог студирања. Настава на Одсеку за соло певање одвија се кроз редовне часове и вежбе, али подједнаку важност имају и јавни наступи студента, јавни и интерни часови, концертна делатност у земљи, на међународним гостовањима и интернационалним такмичењима, као и на конкурсима за младе извођаче. У оквиру рада оперског студија посебна пажња посвећује се стилској интерпретацији представа у целини, али и појединачних улога, а често се јавно приказују одломци из појединих опера. Велико интересовање за студије соло певања свакако је повезано са реалним могућностима каснијег запошљавања у основним и средњим музичким школама, професионалним хоровима и солистичким ансамблима опера у Србији. Због тога се на овом студијском програму значајна пажња посвећује не само развоју уметничких способности и уметничком сазревању, већ и освајању других знања из области теорије, методике соло певања, хуманистичких дисциплина и страних језика.

Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је музички уметник, а у додатку дипломи се прецизира – соло певач.

Услови за упис студијског програма су:
1. завршена средња музичка школа или, уколико кандидат нема завршену средњу музичку школу, положени допунски испити
2. положен испит за проверу склоности и способности

Детаљан поступак уписа на студијски програм Соло певања је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о полагању пријемног испита.
Студијски програм Соло певања Основних академских студија, траје четири године (осам семестара) и структуриран је у обиму од 240 ЕСП бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента. Бодовна вредност појединих предмета креће се у распону од 2 до 12 ЕСП бодова, а у складу са природом предмета (временом које је потребно за његово савладавање) и оптерећењем студената.
У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет. Предмети на студијском програму груписани су у: уметничке (5 предмета -140 ЕСП бода), теоријско уметничке (8 предмета - 74 ЕСП бода) и друштвено хуманистичке (6 предмета - 26 ЕСП бодова). Садржај предмета дефинисан је кроз надоградњу претходно остварених знања у средњим стручним школама. Предмети се изводе кроз више модула, структурираних кроз семестре.
Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула.
Изборност предмета на студијском програму Соло певања суштински се исказује кроз два концепта, специфична за поље уметности:
  • Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента. Поступност у расту програмских захтева током семестрара омогућава постепен развој интрепретативно-техничких могућности студената.
  • Студент има могућност стицања искуства и у камерном певању и ансамблима , а у складу са својим интересовањима и способностима. Поред ове суштинске изборности, на студијском програму соло певања постоји шест позиција изборних предмета који су укупно заступљени са 12 ЕСП (5%). Изборни предмет може се бирати потпуно слободно из сваке од понуђених група изборних предмета. Страни језик се бира између четири понуђена. На четвртој години, студенту је омогућен избор између два предмета из друштвено-хуманистичке области (Увод у примењену естетику и Историја уметности).

Сврха студијског програма:
Сврха студијског програма Соло певања је формирање музичке личности – певача, високог професионалног нивоа. Студент по заврштеку студијског програма Соло певања стиче компетенције за педагошки рад у основним музичким и општеобразовним школама, за рад у професионалним хорским, оперским и позоришним ансамблима, као и у институцијама културе. Поред тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену сутдија (мастер), на студијском програму Соло певања и на интердисциплинарним студијама. Сврха студијског програма Соло певања је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факлутета музичке уметности.

Циљеви студијског програма:
Циљеви студијског програма Соло певања простичу из сврхе за коју је програм и конципиран, те су стога усмерени ка формирању стручњака који ће:
  • Владати општим академским знањима и вештинама подразумеваним за рад у области образовања и културе, примењивим у наставном раду у основним музичким и општеобразовним школама.
  • Практично примењивати стечене уметничке вештине у професионалним уметничким ансамблима.
  • Практично примењивати стечене уметничке вештине и теоријска знања остварена савладавањем свих обавезних и изборних предмета.
  • Даље развијати креативне способности кроз наставак школовања и усавршвања.
Циљеви студијског програма Соло певања су у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факлутета музичке уметности.

Компетенција дипломираних студената:
Студенти на студијском програму соло певања стичу следеће компетенције које проистичу из специфичних предмета:
  • За самосталну уметничку активност и учешће у раду хорских, оперских и позоришних ансамбала (предмети соло певање, камерна музика, хор, глума и сценски покрет)
  • За педагошки и креативан рад у основним музичким и општеобразовним школама, на предметима који припадају ужој уметничкој области назначеној у додатку дипломе (соло певање, солфеђо, клавир, методика наставе соло певања, психологија, педагогија, историја музике, историја уметности, примењена естетика, страни језици)
  • За рад у институцијама културе (компетенције произилазе из целокупног студијског програма)
  • За могућност наставка школовања на другом степену (мастер) на студијском програму соло певања и интердисциплинарним студијама.
Стандард 04. Компетенција дипломираних студената
Студенти на студијском програму соло певања стичу следеће опште способности:
  - Самосталност
  - Прикупљање, анализа и синтеза информација;
  - Критичко развијање идеја и аргумената;
  - Самомотивација
  - Психолошко разумевање
  - Машта, интуиција, емоционално разумевање, способност за креативни приступ проблемима
  - Размишљање и флексибилност у раду, као и прилагођавање новим и променљивим околностима
  - Контрола и антиципација анксиозности и стреса у свакодневном раду и нарочито, јавном извођењу
  - Критичка свест
  - критичка самосвесност и способност конструктивне критике
  - Вештине комуникације
  - Сарадња на заједничким пројектима и активностима, способност за тимски рад, договор и организацију, повезивање у разноврсним културним контекстима
  - Представљање (јавно) свог рада у приступачном облику
  - Одговарајуће знање о информатичким вештинама

Студенти на студијском програму соло певања стичу следеће предметно специфичне способности:
  - Практични исходи учења (засновани на вештинама)
  - Вештине из уметничке области
  - Вештине уметничког изражавања – самостално осмишљавање и реализација сопствених уметничких концепата
  - Репертоарске вештине – искуство у различитим стиловима
  - Вештине певања у ансамблима – могућност музичке интеракције у ансамблима различитим по величини и типу
  - Вештине вежбања и одржавања проба
  - Вештине читања – способност читања партитура на нивоу који је довољан како за разумевање музике, тако и за течно читање с листа
  - Вештине слушања, креације и репродукције – препознавање музичких материјала по слуху, њихово памћење и манипулација тим материјалима
  - Вештине комуникације – могућност интелигентног разговора и писања о сопственом певању
  - Вештине јавног извођења – савладавање бихевиоралних и комуникацијских захтева јавног извођења
  - Вештине певачке импровизације – стварање музике на начин превазилажења нотног текста
  - Вештине из педагошке области
  - Вештина осмишљавања наставе
  - Вештина извођења наставе кроз примену стеченог знања
  - Вештина рада са децом у предшколском и основном школском образовању
  - Теоријски исходи учења (засновани на знању)
  - Знање и разумевање репертоара и музичког материјала – добро познавање главних репертоарских токова у оквиру главног предмета и делимично познавање специјализованог репертоара.
  - Познавање и разумевање контекста из уже стручне области
  - Познавање музичке теорије
  - Познавање музичких стилова извођачке традиције
  - Познавање примене технологије у музици у целини као и у ужој области у којој се студенти специјализују
  - Поседовање извесног степена знања о финансијским, пословним и правним аспектима професије музичара.
  - Познавање међуодноса и међузависности свих горе поменутих елемената
  - Познавање и разумевање контекста из повезаних научних области
  - Познавање историје музике
  - Познавање основних елемената историје уметности
  - Познавање основних елемената научних поставки и историјског развоја теорије уметности
  - Познавање савремених принципа и метода у педагогији
  - Познавање елемената психологије музике
  - Студенти треба да имају широко разумевање како се технологија примењује у области музике у целини и да буду свесни техничко-технолошког развоја унутар уже области у којој се специјализују.
  - По завршетку студија студенти треба да буду свесни међуодноса и међузависности свих горе поменутих елемената, као и односа између теоријских и практичних сазнања.

Курикулум
Курикулум основних академских студија Соло певања формиран је тако да задовољи постављене циљеве. У складу са позитивном традицијом уметничких студија у Европи, око 40% бодова који се стичу током студија односи се на главни предмет, који се исказује као уметнички и опредељује струку. Међутим, и у настави главног предмета сједињена су уметничка, уметничко теоријска и друштвено- хуманистичка знања, а категоризација предмета извршена је према доминантној заступљености уметничке области. Споредни предмети су, сходно томе, опредељени у теоријско- уметничкој области, мада се и овде може говорити о суштински неодвојивом јединству практичних и теоријских знања. И на Факултету Музичке Уметности, као и на другим високим музичким школама, постоји неколико група предмета: главни предмет - Соло певање, предмети струке (камерна музика, глума, оперски студио, историја музике, солфеђо, клавирска музика,методика наставе, анализа музичког дела, хор, историја воклане уметности, снимање звука) и корпус друштвено-хуманистичких предмета (психологија, педагогија, социологија, историја уметности, примењена естетика,изборни предмет и страни језик). Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Студијски програм Соло певања траје четири године и подељен је у осам семстара. Фонд часова активне наставе недељно на првој години је 25, на другој 21, на трећој 20 и на четвртој години 20. Активна настава се састоји од часова предавања и вежби. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему једном боду одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним модулима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Сваки семестар доноси студенту по 30 ЕСП бодова. Комплетан студијски програм Соло певања доноси студенту 240 ЕСП бодова.

Настава на студијском програмуСоло певања се изводи на следећим групама предмета:
1. Уметнички (140 ЕСП - 58,33%)
  - Соло-певање, Оперски студио, Клавирска музика, Хор, Камерна музика 2. Теоријско уметнички (74 ЕСП - 30,83%)
  - Анализа музичког дела, Глума, Италијански језик, Историја вокалне технике, Историја музике, Методика наставе соло певања, Солфеђо, Снимање звука и тонска режија 3. Друштвено хуманистички (26 ЕСП, 10,83%)
  - Страни језик (изборни), Социологија, Психологија, Педагогија, Историја уметности, Изборни предмет

Настава се по организацији базира на сва три типа извођења наставе
1. Индивидуална
  - Соло певање
2. Групна
  - Камерна музика (група до 5 студената), Солфеђо (15), Анализа музичког дела (вежбе 20), Оперски студио (вежбе, 3), Клавирска музика (5), Методика наставе соло певања (10)
3. Колективна
  - Хор (група до 300), Глума (25), Оперски студио (предавања, 25), Анализа музичког дела (предавања, 40), Снимање звука и тонска режија (100), Историја музике (300), Социологија(300), Психологија (300), Педагогија (300), Историја уметности (300), Изборни предмет (300), Страни језик (300), Италијански језик (300), Историја вокалне уметности (300).

Суштинска изборност исказује се кроз слободно формирање програма главног предмета, у оквиру детаљних садржаја током сваког модула, што омогућава поступан развој могућности и способности студента. Програмски захтеви адекватни су техничко-интерпретативном развоју сваког појединца и одражавају уметничке и психолошке аспекте његовог рада. Студент има могућност да изабере камерни састав у којем ће певати у складу са својим интересовањима и способностима, као и страни језик у којем може да се усредсреди на познавање језика струке.

Изборни предмети на студијском програму Соло певања су заступљени са 12 ЕСП (5%)

1. Страни језик
  - избор између четири страна језика (сваки курс језика је независно формиран по садржају, тако да је, током школовања, могуће похађати наставу из више страних језика)
2. Изборни предмет
  - избор између два друштвено хуманистичка предмета (примењена естетика и историја уметности) Специфичност наставе на овом студијском програму је то да часове предмета Оперски студио, Глума, Хор и Камерна музика, због садржаја и природе предмета слушају студенти свих година заједно