Извођачке уметности

Студијски програм специјалистичких академских студија Извођачке уметности припада пољу уметности, област музичка уметност и траје једну годину (два семестра) и структуриран је у обиму од 60 ЕСПБ бодова.
Студијски програм Извођачке уметности састоји се од 21 модула:
Дириговање, Соло певање, Клавир, Виолина, Виoла, Виoлончело, Контрабас, Флаута, Обоа, Кларинет, Фагот, Труба, Хорна, Тромбон, Туба, Гитара, Оргуље, Удараљке, Харфа, Чембало, Камерна музика.
Циљ специјалистичког академског студијског програма Извођачке уметности је продубљивање и усавршавање индивидуалних способности за самосталну концертну активност, учешће у раду музичких ансамбала и оркестара, као и компетенција за рад у музичко-педагошким установама на нивоу средњих школа.
Кроз једногодишњи студијски програм специјалистичких академских студија студенти се додатно оспособљавају да кроз примену знања и вештина припреме за радни процес било у области педагогије било у области самосталног наступа на концертном подијуму.
Студент по завршетку специјалистичког академског студијског програма Извођачке уметности стиче компетенције за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, педагошки рад у средњем музичко-извођачком образовању, рад у институцијама културе, као и могућност за наставак школовања на одговарајућим студијским програмима на трећем степену студија - докторске академске студије.
Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је: Специјалиста музички уметник
На студијски програм могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће мастер академске уметничке студије, односно стекли 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом најмање 8 и оценом најмање 9 из дипломског/ завршног испита, или одговарајуће дипломске уметничке студије, према пропису који је уређивао област високог образовања до 10.септембра 2005.године, са просечном оценом најмање 8 и оценом најмање 9 из дипломског/завршног испита, односно завршних испита из предмета који дефинишу струку.
Детаљан поступак уписа на специјалистички студијски програм Извођачке уметности је одређен Статутом Факултета, као и Правилником о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима.
Сви предмети (обавезни и изборни) имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента.
Настава на предметима може бити индивидуална (главни предмет, осим ако се изабере област камерне музике), групна (камерна музика – као главни и као упоредни предмет) и колективна (сви остали предмети).
Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програми слободно формирају у складу са способностима сваког студента и битно се разликују по садржају, форми, интерпретативним и техничким захтевима од мастер академских студија. Програмски захтеви на специјалистичким студијама фокусирају се на одређену тему коју студент слободно бира и жели да усаврши, док се на мастер академским студијама програмом мора задовољити садржај који обухвата прецизне стилске захтеве, као и захтеве одређених музичких структура који су јединствени за све студенте одговарајућег модула.
Изборност предмета на студијском програму Извођачке уметности суштински се исказује кроз два концепта, специфична за поље уметности:
- програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента.
- студент има могућност избора камерног састава у којем ће свирати у складу са својим интересовањима и способностима.
Предмети на студијском програму груписани су у: уметничке, теоријско-уметничке и друштвено хуманистичке. Садржај предмета дефинисан је кроз надоградњу претходно остварених знања на основним и мастер академским студијама. Главни предмет, Камерна музика и Студијски истраживачки рад су двосеместралани, док се остали предмети изводе кроз два модула, структурирана кроз оба семестра. Програмски захтеви у модулима конципирани су тако да се континуирано остварује напредак ка садржају наредног модула.

Студент по завршетку специјалистичког академског студијског програма Извођачке уметности стиче компетенције за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, педагошки рад у средњем музичко-извођачком образовању, рад у институцијама културе, као и могућност за наставак школовања на одговарајућим студијским програмима на трећем степену студија - докторске академске студије.

Исходи учења су:
- продубљавање и усавршавање знања из одређене музичке области,
- практичне вештине (вештине уметничког изражавања, репертоарске вештине, вештине свирања у ансамблима, вештине вежбања, проба, читања с листа, слушања, стварања и репродукције),
- теоријска знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста стилова и извођачке традиције, савремених принципа и метода у педагогији), и одређене опште компетенције (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).
Oпшти исходи су:
- самосталност могућност потпуно самосталног учења организовано извршавање обимнијих и комплексних задатака;
- психолошко разумевање;
- самопоуздање и искуство у коришћењу свог психолошког разумевања у разноврсним ситуацијама;
- вештине комуникације, иницирање заједничких пројеката или активности и сарадња са другима;
- вештине руковођења, тимског рада, договора и организације;
- повезивање с другим особама у разноврсним културним контекстима;
- представљање комплексног рада у приступачном облику;
- способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала.
- компетенције за педагошки и креативни рад у основним и средњим музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе у односу на ужу специјалистичку област назначену у додатку дипломе;
- могућност даљег уметничког и интерпретативног усавршавања.
Практични исходи учења (засновани на вештинама) су:
- вештине уметничког изражавања – продубљивање професионалног нивоа способности за креирање, реализацију и изражавање сопствених уметничких концепата;
- репертоарске вештине – продубљење репертоара у оквиру одређене уже области;
- вештине свирања у ансамблима – развој могућности преузимања водеће улоге у ансамблу;
- вештине вежбања, проба, читања, слушања, стварања и репродукције – усавршавање у оним областима у којима су уочене релативне слабости;
- вербалне вештине – владање вербалним вештинама у обимнијим писменим или усменим презентацијама (стручни текстови обима око 6000 речи);
- вештине импровизације – висок ниво импровизационих способности, уколико је импровизација релевантна за област у којој се специјализују.
Теоријски исходи учења (засновани на знању) су:
- знање и разумевање репертоара и музичког материјала – продубљивање знања о репертоару главног предмета у изабраној областио истраживања;
- познавање и разумевање контекста самостално развијање знања студената на начине који би били релевантни за ужу област у којој се специјализују;
На основу познавања музичких стилова и с њима повезаних извођачких традиција, студенти треба да буду у стању да развију, представе, односно демонстрирају програме који су кохерентни и који одговарају различитим извођачким контекстима.
По завршетку студија студенти треба да имају дубоко разумевање повезаности практичних и теоријских студија и да стекну осећај како да користе то знање да би оснажили сопствени уметнички развој.

У зависности од изабраног модула студент може да стекне следеће практичне исходе учења (засноване на вештинама):
- вештине уметничког изражавања – висок професионални ниво способности за креирање, реализацију и изражавање сопствених уметничких концепата
- репертоарске вештине –продубљење репертоара у оквиру одређене уже области
- вештине свирања у ансамблима – могућност преузимања водеће улоге у ансамблу

У зависности од изабраног модула студент може да стекне следеће теоријске исходе учења (засноване на знању):
- знање и разумевање репертоара и музичког материјала – свеобухватно знање о репертоару главног предмета
- познавање и разумевање контекста
- самостално развијање знања студената на начине који би били релевантни за ужу област у којој се специјализују

Курикулум специјалистичких академских студија формиран је тако да задовољи постављене циљеве. Специјалистичке студије далеко више у први план истичу главни предмет него било који други ниво студија. Студент се опредељује за тему специјализације из главног предмета и кроз колоквијум за неке модуле, испит главног предмета и Стручни рад приказује заокружену целину свог истраживања у коме су сједињена уметничка, уметничко теоријска и друштвено-хуманистичка знања. Предмети који су најуже везани са темом специјализације (главни предмет , Техника писања научног и теоријског рада, Стручни рад, Студијски истраживачки рад) су у укупном броју од 60ЕСПБ , заступљени са 2/3 бодова.
Специјалистичке студије трају једну годину, број часова активне наставе је од 20 до 24 часа недељно, у зависности од модула и изабраног изборног предмета. Предмети могу бити двосеместрални (Главни предмет, Камерна музика и Студијски истраживачки рад) и једносеместрални (сви остали предмети) и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента.