Музичка теорија

Студијски програм специјалистичких академских студија Музичка теорија, припада пољу друштвено-хуманистичких наука, област наука о уметностима – музичка уметност и садржи све елементе утврђене Законом. Специјалистичке академске студије Музичка теорија, конципиране су са циљем продубљивања знања и разумевања научне области како би студенти стекли повећану способност повезивања знања у решавању сложенијих проблема, као и већу креативност и слободу у истраживачком раду.

Специјалистичке академске студије студијског програма Музичка теорија трају једну годину (два семестра) и структуриран је у обиму од 60 ЕСПБ бодова. Сви предмети (обавезни и изборни) су једносеместрални и имају појединачно дефинисану бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова, при чему једном боду одговара приближно 30 сати укупне активности студента. На студијски програм могу се уписати кандидати који су завршили: дипломске академске студије – мастер, односно стекли 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом најмање 8 и оценом најмање 9 из дипломског/завршног испита; одговарајуће дипломске студије, према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8 и оценом најмање 9 из дипломског/завршног испита, односно завршних испита из предмета који дефинишу струку. Током године на овај студијски програм није дозвољен прелазак са других специјалистичких студија из сродних области. Прелазак са студијског програма из исте области са другог факултета није дозвољен.

Предмети на студијском програму груписани су у научно стручне (48 ЕСПБ), теоријско-методолошке (12 ЕСПБ). Студијским програмом предвиђена су изборни предмети у обиму од 20 ЕСПБ (33,33%), студијски истраживачки рад у обиму од 20 ЕСПБ (33,33%). На студијском програму Музичка теорија постоје две изборне позиције, у два модула, у којима се бирају 4 изборна предмета укупне заступљености са 20 ЕСПБ (33,33%), а суштинска изборност се такође огледа и у слободном избору теме специјалистичког рада. У складу са позитивном традицијом специјалистичких студија у Европи, око 50% бодова који се стичу током студија се односи на предмете који опредељују струку (Студијски истраживачки рад и Специјалистички рад).

Завршни део специјалистичких студија студијског програма Музичка теорија представља одбрана специјалистичког рада. Одбраном специјалистичког рада кандидати стичу научни назив специјалиста теоретичар уметности (Спец. теор. умет.) – музички теоретичар. Циљеви програма проистичу из сврхе за коју је конципиран, те су стога усмерени на формирање стручњака који ће знања стечена на претходним нивоима студија успешно примењивати на конкретној проблематици једне уже области, који имају повећану способност повезивања знања и закључивања о могућим решењима на основу истраживања и анализа.

Кроз предавања, менторски рад и самостално истраживање студенти стичу знања из неке конкретне уже области музичке теорије и педагогије музичке теорије, али и компетенције за решавање сложенијих проблема у таквим областима. Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима високошколске установе, који су формулисани на основу дугогодишење традиције теоријског образовања. Курикулум специјалистичких академских студија студијског програма Музичка теорија формиран је тако да задовољи постављене циљеве. Структура студијског програма обезбеђује око 30% ЕСПБ бодова изборних предмета. Изборност се исказује и одабиром теме специјалистичког истраживања.

У складу са позитивном традицијом уметничко-теоријских студија у Европи, око половине бодова који се стичу током студија односи се на предмете који се исказују као научни и опредељују струку. У курикулуму је предвиђена израда специјалистичког рада. Сви предмети носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. Студијски програм Музичка теорија је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања. Настава на главном предмету је групна, али је максимално потенциран индивидуализовани приступ сваком студенту.