Важна документа

Статут Факултета музичке уметности:
   -  Статут Факултета музичке уметности у Београду

Информатор о раду Факултета:
   -  Информатор о раду Факултета музичке уметности у Београду

Правилници:
   -  Правилник о издавачкој делатности Факултета
   -  Програм научно-истраживачког рада на Факултету
   -  Програм развоја научно-истраживачког подмлатка на Факултету
   -  Правилник о организацији и систематизацији послова на Факултету
   -  Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима - пречишћен текст
   -  Правилник о студирању на Факултету 15. мај 2019. године
   -  Правилник о докторским академским студијама на Факултету 15. мај 2019. године
   -  Правилник о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима на Факултету 19.2.2019. годинеу
   -  Правилник о раду библиотеке факултета
   -  Правилника о дисциплинској одговорности студената
   -  Правилник о избору наставника у звање
   -  Правилник о раду 26.02.2016.
   -  Правилник о минималним условима за избор у звања наставника 05.07.2016.
   -  Правилник о раду Центра за издавачку делатност Факултета
   -  Правилник о раду Центра за међународну сарадњу Факултета
   -  Правилник о раду Центра за промоцију Факултета и односе с јавношћу
   -  Правилник УУ о међународној мобилности
   -  Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
   -  Водич за програме међународне мобилности ФМУ
   -  Правилник о минималним условима за изборе у звања уметничких сарадника на Факултету

   -  Одлука Националног савета за високо образовање - Листа часописа у пољу друштвено-хуманистичких наука за изборе у звања на Универзитету уметности

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета:
   -  Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Факултета - 2019. година

План интегритета Факултета:
   -  Одлука о именовању Радне групе за израду Плана интегритета Факултета
   -  План интегритета Факултета
   -  Одлука о усвајању Плана интегритета Факултета и именовању одговорног лица за спровођење мера

Календари:
   -  Календар наставе и испита за академску 2019/20. годину

Уверења о акредитацији:
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС КОМПОЗИЦИЈА
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ОАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС КОМПОЗИЦИЈА
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ МАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ САС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ САС МУЗИЧКА ТЕОРИЈА
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС КОМПОЗИЦИЈА
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ДАС НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
   -  УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБАВЉАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Књиге предмета - академска 2019/20. година:
   -  Књига предмета ОАС Композиција
   -  Књига предмета ОАС Извођачке уметности
   -  Књига предмета ОАС Науке о музичкој уметности
   -  Књига предмета МАС Композиција
   -  Књига предмета МАС Извођачке уметности
   -  Књига предмета MАС Науке о музичкој уметности
   -  Књига предмета САС Извођачке уметности
   -  Књига предмета САС Музичка теорија
   -  Књига предмета ДАС Композиција
   -  Књига предмета ДАС Извођачке уметности
   -  Књига предмета ДАС Науке о музичкој уметности

Књига наставника:
   -  Књига наставника

Дозвола за рад:
   -  Дозвола за рад
   -  Решење о допуни дозволе за рад факултета
   -  Решење о допуни дозволе за рад - децембар 2018