Веће шефова одсека

Веће шефова одсека чине шефови одсека и шеф одељења. Продекан за наставу Факултета је члан Већа шефова одсека по функцији. Веће шефова одсека усаглашава планове студијских програма, односно модула у оквиру студијских програма различитих одсека и доставља усаглашен предлог Већу Факултета, усаглашава одлуку о изборним предметима за наредну школску годину и доставља предлог Већу Факултета, прати извршење плана рада и анализира успех студената и решава о другим стручним и организационим питањима. (Статут ФМУ, члан 60)